เดือนธันวาคมนั้น ข้าพเจ้านายเขมวัฒน์ ยอดผล  ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลหนองกง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีผลการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ได้มีการนัดหมายให้เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการปรับรายระเอียดของบรรจุภัณฑ์ซึ่งในตำบลหนองกงมีผลิตภัณฑ์คือปุ๋ย จึงได้มีการปรับรายละเอียดบรรจุภัณฑ์ โดยมี ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์,อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ , อาจารย์ธิติ ศรีใหญ่ , อาจารย์ธนกร เพชรสินจร , นางสาวพรรษา สมณะ เกษตรประจำตำบลหนองกง , กำนันตำบลหนองกง ผู้ใหญ่บ้านหนองกง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรตำบลหนองกง มาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และได้แลกเปลี่ยนความคิดออกแบบบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับปุ๋ยซึ่งปุ๋ยมี 2 สูตร ได้แก่ สูตรที่ 1 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง จะใช้วัสดุธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ และสูตรที่ 2 ปุ๋ยอัดเม็ดสูตรพิเศษซึ่งมีสารเคมีผสมอยู่ด้วย ใช้สูตร 6-3-3  ยังได้เพิ่มบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาอีก 2 ขนาด คือ ขนาด 1 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม ส่วนตราและโลโก้ยังคงใช้แบบเดิมเพียงแต่ปรับเปลี่ยนข้อมูลบางส่วนเท่านั้น

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 22.00 น. อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ ได้มอบหมายให้ตัวผู้ปฏิบัติงานแก้ไขพิกัดลองติจูดและละติจูด ข้อมูลใน CBD ซึ่งไม่ตรงกับตำบลหนองกง และตัวผู้ปฏิบัติงานเองนั้นได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วันที่ 5-7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบัณฑิตได้แลกเปลี่ยนความคิดและส่วนหนึ่งได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานเพื่อทำแบบรายงาน 05 รายงานสถานภาพตำบล ( Tambon Profile ) ซึ่งมีจำนวน 5 หัวข้อ ได้แก่

  • สถานภาพของตำบล
  • การประเมินศักยภาพตำบลตามเป้าหมาย ๑๖ ประการ
  • กลุ่มเป้าหมาย/ครัวเรือน เพื่อการพัฒนา
  • การพัฒนาพื้นที่ในมิติแต่ละด้านที่มีอยู่หรือกำลังดำเนินการ
  • โจทย์การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้ ๑๖ เป้าหมาย

ผลการปฏิบัติงานเดือนธันวาคมนั้น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งยังได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ย กฏหมายเกี่ยวกับปุ๋ย และยังได้แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อจะทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นออกมาได้อย่างดีที่สุด และผู้ปฎิบัติงานได้รับมอบหมายให้ทำแบบรายงานสถานภาพตำบล ( Tambon Profile ) ซึ่งก็ผ่านไปได้ด้วยดีโดยไม่มีปัญหาใดๆ

คำสำคัญ : บรรจุภัณฑ์ , ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง , ปุ๋ยอัดเม็ดสูตรพิเศษ , รายงานสถานภาพตำบล

อื่นๆ

เมนู