นายกิตติภัฎ ปิ่นแก้ว นักศึกษา

ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01

ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

      ข้าพเจ้านายกิตติภัฎ ปิ่นแก้ว ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ในเดือนธันวาคม ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับมอบหมายงานให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงปุ๋ย

      วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 น. ให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบโลโก้และปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ  ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1  บ้านหนองกง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09:00 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1  บ้านหนองกง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการและอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านได้เข้าร่วมการออกแบบโลโก้และปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพ ตำบลหนองกง นำโดยอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ เป็นผู้จัดการอบรม และมีท่านวิทยากรคือ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ อาจารย์สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีผู้นำชุมชนเข้าร่วมเสนอแนวทางข้อคิดเห็น และยังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและนักวิชาการเกษตรเข้าร่วมให้การให้ข้อมูลรายละเอียดในตัวปุ๋ยและกฎหมาย พ.ร.บ. ปุ๋ย การออกแบบบรรจุภัณฑ์ปุ๋ยของตำบลหนองกงแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 1. สูตรปุ๋ยอินทรีคุณภาพสูง เป็นปุ๋ยที่มาจากวัตถุดิบธรรมชาติและไม่มีสารเคมีผสม 2. สูตรอัดเม็ดสูตรพิเศษ เป็นปุ๋ยที่มาจากวัตถุดิบธรรมชาติและผสมเคมีผสมเพียงเล็กน้อย

รูปภาพขณะปฏิบัติงาน

                             

                             

       สรุปการทำงานในเดือนสุดท้ายและครั้งสุดท้ายก่อนปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ข้าพเจ้าได้ความรู้ในด้านต่าง ๆ มากมาย ทำให้ได้รู้จักคนเพิ่มขึ้นอีกมากมาย ทั้งเพื่อน ๆ พี่ ๆ ทุกคน ทำให้ข้าพเจ้าได้มีทักษะในการทำงานเพิ่มขึ้นและได้เห็นการทำงานร่วมกับชุมชน  สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าจะนำความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับตนเอง และผู้อื่นที่สนใจ

คำสำคัญ : การออกแบบโลโก้, อบรมเชิงปฏิบัติการ, บรรจุภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพ, โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ, สูตรปุ๋ยอินทรีคุณภาพสูง, สูตรอัดเม็ดสูตรพิเศษ, วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพ

อื่นๆ

เมนู