1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
  4. HS01 เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการ ฯ และเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงปุ๋ย ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

HS01 เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการ ฯ และเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงปุ๋ย ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายนราชัย ขวัญสุข นักศึกษา
ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตรHS01 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด
ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

“เรื่องราวทุกเรื่องนั้นมีตอนจบ แต่ในชีวิตจริงในทุก ๆ ตอนจบนั้น คือ การเริ่มต้นครั้งใหม่”

        ข้าพเจ้านายนราชัย ขวัญสุข กลุ่มงานนักศึกษา รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากในการถูกคัดเลือกเข้ามาเป็นผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ U2T ซึ่งข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง Admin ของตำบลหนองกง มีหน้าที่ในการตัดต่อวิดีโอประจำตำบลหนองกงในแต่ละเดือน ประสานงานกับทีมงานผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมอบรมงานต่าง ๆ ตามที่อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายงานให้ทำ บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลาของโครงการ U2T Phase ที่ 1 แล้ว ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณ อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ อาจารย์ ดร.ธิติ ศรีใหญ่ และอาจารย์ธนกร เพชรสินจร อาจารย์ประจำหลักสูตร HS01 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด” ที่ทำให้ข้าพเจ้านั้นได้มีประสบการณ์ในการทำงานและข้าพเจ้าหวังว่าจะนำประสบการณ์ในครั้งนี้มาต่อยอดและพัฒนาตนเองเพื่อปรับใช้ในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น 

        ข้าพเจ้านายนราชัย ขวัญสุข ได้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะเดิม เพิ่มทักษะใหม่และรายได้เสริมให้กับประชาชนในพื้นที่บริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงปุ๋ย ณ ศาลากลางบ้านหนองกง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

        เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะเดิม เพิ่มทักษะใหม่และรายได้เสริมให้กับประชาชนในพื้นที่บริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

        เมื่อเวลาประมาณ 09.00-09.15 นาฬิกา เป็นพิธีเปิดโครงการ โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

        เวลาประมาณ 09.30-11.00 นาฬิกา เป็นการเสวนาการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะเดิม เพิ่มทักษะใหม่และรายได้เสริมให้กับประชาชนในพื้นที่บริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ 1. นายสิทธิชัย สุดสวาท ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ 2. คุณไขแสง ซอกรัมย์ สำนักงานส่งเเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 3. นายปฐม นิ่มหัตถา วิทยาลัยชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ 4. นายอาทิตย์ จำปาตุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดบุรีรัมย์ 5. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินรายการโดย รองศาตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

        เวลาประมาณ 11.00-12.00 นาฬิกา บรรยายตัวอย่างแบบฟอร์มการทำหลักสูตรระยะสั้น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

        จากนั้นเมื่อเวลาประมาณ 13.00-15.00 นาฬิกา เป็นการนำเสนอข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 11 ตำบล

โดยประเด็นที่ต้องนำเสนอมีดังต่อไปนี้
1. ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการมีกี่หมู่บ้านของแต่ละตำบล
2. ผลผลิตและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ
3. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ
4. แนวทางและวิธีการแก้ปัญหา/อุปสรรค ที่เกิดขึ้น
5. กิจกรรมที่ดำเนินการสามารถตอบโจทย์ BCG และ SDGs ข้อไหน จะต่อยอดกิจกรรมให้เกิดผลผลิต/นวัตกรรม อะไรและอย่างไร

        ซึ่งมี อาจารย์ ดร.ธิติ ศรีใหญ่ อาจารย์ธนกร เพชรสินจร นายธวัชชัย จันราตรี และข้าพเจ้านายนราชัย ขวัญสุข เป็นตัวแทนในการนำเสนอข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของตำบลหนองกง

        และเมื่อเวลาประมาณ 15.00-15.30 นาฬิกา เป็นการสรุปประเด็นทั้งหมด จำนวน 11 ตำบล โดย รองศาตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และได้กล่าวปิดโครงการในลำดับถัดไป

   

        เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เมื่อเวลาประมาณ 09.00-12.00 นาฬิกา ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงปุ๋ย ณ ศาลากลางบ้านหนองกง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ มีวิทยากรให้ความรู้ได้แก่ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม/ศิลปะและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และได้เชิญ นางสาวพรรษา สมณะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวศิรประภา นิลศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มาให้คำแนะนำในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงปุ๋ยในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มี กำนัน อดีตกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเกษตรกรในตำบลที่จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจในชุมชน มาร่วมให้คำปรึกษาหารือกันในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงปุ๋ย

โดยในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงปุ๋ย ของตำบลหนองกง สรุปได้ดังต่อไปนี้
ขนาดบรรจุภัณฑ์ ปรับขนาดมีดังนี้
1. ขนาด 1 กิโลกรัม (ปลูกต้นไม้)
2. ขนาด 5 กิโลกรัม (ปลูกต้นไม้)
3. ขนาด 50 กิโลกรัม (ใช้สำหรับนาข้าว หรือพืชผลทางการเกษตร)
ปรับสูตรปุ๋ยให้มี 2 สูตร ดังนี้
1. ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (มูลวัว) ใช้วัสดุจากจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์
2. ปุ๋ยอัดเม็ดสูตรพิเศษ (ผสมเคมี) ใช้ปุ๋ยหมักสูตร วว. โดยมีปุ๋ยเคมีประกอบ N – 6 เปอร์เซ็นต์ P – 3 เปอร์เซ็นต์ K – 3 เปอร์เซ็นต์ (สำหรับเร่งต้น) และปุ๋ยเคมีประกอบ N – 3 เปอร์เซ็นต์ P – 6 เปอร์เซ็นต์ K – 6 เปอร์เซ็นต์ (สำหรับเร่งดอก)
ตรา : รวงทอง (เดิม) โลโก้ : (เดิม)
ด้านข้อมูล
ที่อยู่ 128 หมู่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทร 094-9361893, 065-6077688

        สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนนี้ ข้าพเจ้าได้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะเดิม เพิ่มทักษะใหม่และรายได้เสริมให้กับประชาชนในพื้นที่บริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นตัวแทนในการนำเสนอข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของตำบลหนองกง ซึ่งข้าพเจ้าได้นำเสนอในหัวข้อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ และหัวข้อแนวทางและวิธีการแก้ปัญหา/อุปสรรค ที่เกิดขึ้น รวมทั้งได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงปุ๋ย ณ ศาลากลางบ้านหนองกง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้ทำงานอย่างเต็มที่จนทำให้งานประจำเดือนธันวาคมนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

คำสำคัญ : โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการ, BCG, SDGs, การออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงปุ๋ย, ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (มูลวัว), ปุ๋ยอัดเม็ดสูตรพิเศษ (ผสมเคมี)

อื่นๆ

เมนู