ข้าพเจ้านางสาวนิพาดา โล่ห์นารายณ์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้จัดทำรายงานสถานภาพตำบล และเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงปุ๋ย

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564 ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ อัพเดพข้อมูลของตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดทำรายงานสถานภาพตำบล ( Tambon Profile ) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ปรึกษาหารือถึงการเก็บข้อมูลที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงของตำบลหนองกง ซึ่งมีข้อมูลที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงคือ ข้อมูลของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองกง คือ นางสมัคร มะลิวรรณ์ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านโคกพัฒนา คือ นางอภิญญา สิงห์คำกุล

          วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงปุ๋ย ณ ศาลากลาง หมู่ 1 บ้านหนองกง โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยท่านอาจารย์กล่าวว่า หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย 2 ส่วนประกอบ ดังนี้
          1. การออกแบบโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์
               หมายถึง การกำหนดรูปลักษณะ โครงสร้างวัสดุที่ใช้ ตลอดจนกรรมวิธีการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
          2. การออกแบบกราฟฟิค
               หมายถึง การสร้างสรรค์ลักษณะส่วนประกอบภายนอกของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ให้สามารถสื่อสาร สื่อความหมาย ต่อผู้บริโภค และอาศัยหลักศิลปะการจัดภาพให้เกิดความประสานกลมกลืนกันอย่างสวยงาม
          โดยมีผู้ร่วมให้ข้อมูลและระดมความคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ปุ๋ย ดังนี้
                    1. อดีตกำนัน นายสำเนียง ขวัญเมือง
                    2. ผู้ช่วยประทวน ดำเสนา
                    3. ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดตำบลหนองกง นายลำใย สุนทรกูล
                    4. เกษตรตำบล
          จากการให้ข้อมูลและระดมความคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ปุ๋ย มีข้อสรุปว่า ชื่อและโลโก้ของบรรจุภัณฑ์ยังใช้แบบดั้งเดิม แต่ปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม และมีการปรับรายละเอียดข้อมูลของบรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม ดังนี้
          1. ปุ๋ยอินทรีย์
                    เปลี่ยนชื่อจาก ปุ๋ยอินทรีย์สูตรพิเศษ เป็น ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ เพิ่มที่อยู่ในการจัดจำหน่ายปุ๋ย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อแก้ไขส่วนประกอบของปุ๋ย ได้แก่ มูลวัว และน้ำหมักจุลินทรีย์ ตัดและเพิ่มประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ และกำหนดสีของบรรจุภัณฑ์ เป็นสีโทนเขียว
          2. ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด
                    เปลี่ยนชื่อจาก ปุ๋ยอัดเม็ดคุณภาพ เป็น ปุ๋ยอัดเม็ดสูตรพิเศษ(ผสมเคมี) เพิ่มที่อยู่ในการจัดจำหน่ายปุ๋ย และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ตัดและเพิ่มประโยชน์ของปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด และกำหนดสีของบรรจุภัณฑ์ เป็นสีม่วงแดง
          ในช่วงบ่ายเป็นการกล่าวปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ปฏิบัติงานได้กล่าวถึงความรู้สึกและความรู้ที่ได้รับ จากการเข้าร่วมโครงการ สรุปได้ว่าตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผู้ร่วมโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านได้ให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี ได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ดี และความรู้ที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปพัฒนาตัวเอง

  

          สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม ข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมปฏิบัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม จนถึง เดือนธันวาคม จากการเป็นส่วนนึงของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับความรู้หลายด้าน เช่น ความรู้ในการผลิตปุ๋ยว่ามีวิธีการผลิตอย่างไร มีส่วนประกอบอะไรบ้าง การจัดจำหน่ายปุ๋ย การสร้างเว็บเพจ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และได้รับและประสบการณ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานแต่อย่างใด ทั้งการลงพื้นที่เก็บข้อมูล การเข้าร่วมอบรม รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากว่า ท่านอาจารย์ประจำหลักสูตรมีการชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติงานได้ชัดเจนและตรงประเด็น และผู้ติดต่อประสานงานประจำตำบลได้ให้ข้อมูลในการปฏิบัติงานทำให้เข้าใจหลักการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงผู้ร่วมปฏิงานทุกท่านที่คอยแนะนำและช่วยตอบข้อสงสัยในการจัดทำรายงานสถานภาพตำบล ทำให้การทำงานของข้าพเจ้าเป็นไปอย่างราบรื่น และข้าพเจ้าจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการไปพัฒนาตนเองต่อไป

คำสำคัญ : บ้านหนองกง, บ้านโคกพัฒนา, การออกแบบบรรจุภัณฑ์, โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์, การออกแบบกราฟฟิค, ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด

อื่นๆ

เมนู