ข้าพเจ้านางสาว นิภาพร นกเอี้ยง

กลุ่มบัณฑิต ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร:HS01 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

           ข้าพเจ้า นางสาวนิภาพร  นกเอี้ยง ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ทำรายงานสถานภาพตำบล ( Tambon Profile ) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ในช่วงเช้าลงพื้นที่ทำกิจกรรมการปรับรายละเอียดบรรจุภัณฑ์ และในช่วงบ่ายอาจารย์ประจำหลักสูตรได้กล่าวปิดโครงการ ณ ศาลาหมู่ 1 บ้านหนองกง โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม ดังนี้

วันที่ 4-7 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมกันทำรายงานสถานภาพตำบล ( Tambon Profile ) จากข้อมูล TPMAP ดำเนินการบนระบบ PBM และลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากทางอนามัยประจำตำบลเพื่อให้ข้อมูลรายงานสถานภาพตำบลเป็นปัจจุบัน โดยรายละเอียดรายงานสถานภาพตำบลแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 สถานภาพของตำบล

1.1 ข้อมูลพื้นฐาน/ข้อมูลทั่วไป เช่น จำนวนประชากร อายุ เพศ หมู่บ้าน พื้นที่ แผนที่ฯลฯ

1.2 สถานภาพด้านสุขภาพ เช่น น้ำหนักเด็กแรกเกิด กินอาหารถูกสุขลักษณะ

1.3 สถานภาพด้านความเป็นอยู่ เช่น บ้านเรือนเป็นระเบียบ ครัวเรือนมีน้ำใช้ บ้านมั่นคง

1.4 สถานภาพด้านการศึกษา เช่น เด็กก่อนวัยเรียนมีการเตรียมความพร้อม การอ่านออกเขียนได้

1.5 สถานภาพด้านรายได้ เช่น คนอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีอาชีพมีรายได้

1.6 สถานภาพด้านการเข้าถึงบริการรัฐ เช่น ผู้สูงอายุ – ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากรัฐ

ส่วนที่ 2 การประเมินศักยภาพตำบลตามเป้าหมาย ๑๖ ประการ

ส่วนที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย/ครัวเรือน เพื่อการพัฒนา

ส่วนที่ 4 การพัฒนาพื้นที่ในมิติแต่ละด้านที่มีอยู่หรือกำลังดำเนินการ

ส่วนที่ 5 โจทย์การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้ ๑๖ เป้าหมาย

การทำรายงานสถานภาพตำบล ( Tambon Profile ) ในตำบลหนองกงสรุปได้ดังนี้

 1. มีการคมนาคมสะดวกและรวดเร็วทั้งในหมู่บ้านและพื้นที่ทางการเกษตร
 2. สาธารณูปโภคเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 3. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
 4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ร่างกายแข็งแรง
 5. มีการส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนให้มีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างงานและอาชีพเสริมรายได้
 6. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา คนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
 7. มีการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการระบบบริหารราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 8. มีการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองกง จะส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการบริหารคน ทรัพยากร คุณภาพ บรรจุภัณฑ์ และโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและพัฒนาให้เป็นมืออาชีพ

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง อาจารย์ประจำหลักสูตร และชาวบ้านในตำบลหนองกงลงพื้นที่ ณ ศาลาหมู่ 1 บ้านหนองกง โดยในช่วงเช้าทำกิจกรรมการปรับรายละเอียดบรรจุภัณฑ์ ซึ่งในตำบลหนองกงมีผลิตภัณฑ์คือปุ๋ย จึงได้มีการปรับรายละเอียดบรรจุภัณฑ์ โดยมีดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเกษตรตำบลมาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และผู้เข้าร่วมได้ช่วยกันระดมความคิดออกแบบบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับปุ๋ยซึ่งปุ๋ยมี 2 สูตร โดยตราและโลโก้คงเดิม มีเพียงการปรับเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลบรรจุภัณฑ์โดยมีข้อสรุปดังนี้

 1. เปลี่ยนชื่อสูตร 1 จากปุ๋ยอินทรีย์สูตรพิเศษเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (มูลวัว) และสูตร 2 เป็นปุ๋ยอัดเม็ดสูตรพิเศษ ( ผสมเคมี )
 2. เพิ่มที่อยู่ 128 หมู่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 และเบอร์โทรติดต่อ 094-9361893, 065-6077688
 3. แก้ไขส่วนประกอบ และประโยชน์ในการใช้ปุ๋ย
 4. เปลี่ยนสีบรรจุภัณฑ์เป็นม่วงแดง

และในช่วงบ่ายได้กล่าวปิดโครงการ โดยอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานได้กล่าวเกี่ยวกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งสรุปได้ว่าตลอดระยะเวลาการทำงาน 11 เดือน การทำโครงการนี้ทุกคนให้ความร่วมมือทำให้งานสามารถผ่านไปด้วยดี และได้รับความรู้จากการทำงานเป็นประโยชน์เพื่อไปพัฒนาตัวเองในการทำงานขั้นต่อไปได้

จากการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคมสรุปได้ว่า การทำรายงานสถานภาพตำบล ( Tambon Profile )เป็นข้อมูลภาพรวมในด้านต่าง ๆ ในตำบลหนองกง และได้ความรู้และประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เพื่อที่จะไปพัฒนาชุมชนได้อีกด้วย ในการเข้าร่วมกิจกรรมเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ปุ๋ย ได้รับความรู้ที่หลากหลาย และได้ข้อสรุปเพื่อที่จะไปออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่น่าสนใจ และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

คำสำคัญ : รายงาน, สอบถาม, สถานภาพ, กิจกรรม, บรรจุภัณฑ์

ภาพเข้าร่วมกิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู