ข้าพเจ้านางภัททิยา ภูมิเขต ประเภทประชาชน ตำบลหนองกง หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานฟังการอบรม และลงพื้นที่เก็บข้อมูล และอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ วันที่4 ธันวาคม 2564 และระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2564 อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

คำว่าพอดี                            อยู่ที่เพียงพอ

                                ปรัชญาของ  “พ่อ”                             เศรษฐกิจพอเพียง

                                สังคมสุขล้ำ                                           วัฒนธรรมงามเพี้ยง

                                อยู่อย่างไม่เสี่ยง                                   ชาติไทยเจริญ

 

                “เศรษฐกิจพอเพียง”  เป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า  และกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง  ชนชาวไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ  เช่น  ทำไร่นาสวยผสม  ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้  ปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานในครอบครัว  ใช้จ่ายอย่างประหยัด  จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน    เพื่อให้เห็นปัญหาข้อบกพร่องในการใช้จ่าย  จะได้ตรวจสอบว่าสิ่งใดสมควรซื้อ  สิ่งใดไม่สมควรซื้อ  จะได้ลดค่าใช้จ่ายลง  เป็นต้น

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของถุงปุ๋ย ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านหนองกงตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีท่าน ดร. สินีนาฏ รามฤทธิ์ท่านเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการออกแบบถุงบรรจุภัณฑ์ถุงปุ๋ย การใส่รายละเอียดส่วนประกอบที่น่าสนใจเพื่อทำให้ถุงปุ๋ยบรรจุภัณฑ์สมบูรณ์แบบ และให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น  การสร้างแบรนให้น่าจดจำ มีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง เกษตรตำบล และผู้นำชุมชน

     ในยุคที่วิกฤตโควิด-19 ได้เข้ามาส่งผลกระทบเชิงลบต่อทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเหมือน กันหมด การสร้างแบรนด์สำหรับองค์กรไม่ว่าแบรนด์ขนาดเล็กที่เพิ่งออกจากฝั่ง หรือแบรนด์ใหญ่ระดับโลกทั้งแบบธุรกิจกับธุรกิจ (Bussiness-to-business: B2B) และธุรกิจกับผู้บริโภค (Bussiness-to-consumer: B2C) จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนโฟกัสจากการสรรหาแนวทางที่จะทำให้แบรนด์ช่วยสร้างยอดขายเพื่อฟื้นฟูธุรกิจเพียงอย่างเดียว มาเป็นสร้างแบรนด์ที่ช่วยสังคมคิดหาทางออกจากภาวการณ์ที่ยากลำบากและใส่ใจในเรื่องของการสร้างความยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 ยิ่งเป็นเครื่องตอกย้ำว่า การสร้างแบรนด์ให้ยั่งยืนจะมุ่งไปที่การแสวงหาผลกำไร หรือการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า (Value proposition) เพื่อเอาชนะคู่แข่งอย่างเดียวไม่ได้ แต่จะต้องมีหน้าที่ในการดูแลสังคมและเป็นผู้นำทางความคิด (Thought leader) ให้กับส่วนรวมด้วย เพราะในยุคที่ธุรกิจเต็มไปด้วยการแข่งขันด้านราคาและมีสินค้าหรือบริการที่เหมือน กันในตลาดให้กลุ่มเป้าหมายได้เลือกสรร สิ่งที่คนจะจดจำ หรือนึกถึงเป็นอันดับแรก คือประสบการณ์ที่เขาได้รับและชื่อเสียงที่ดี (มิใช่เพียงดังอย่างเดียว) ที่น่าจดจำของแบรนด์

การสร้างแบรนด์ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ จริงอยู่ที่วันนี้ผู้บริหารหลายรายอาจไม่ได้มองว่า ภาพลักษณ์ มีความสำคัญไปกว่าตัวเลขรายได้ที่จะนำไปใช้ในการดูแลธุรกิจ แต่อย่าลืมว่า ลูกค้าไม่ได้ใช้เพียงเหตุผล หรือตรรกะในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการเท่านั้น แต่อารมณ์ ความรู้สึก และศรัทธาที่มีต่อแบรนด์นั้น ล้วนแล้วแต่มีส่วนสำคัญที่หลอมรวมเป็นประสบการณ์องค์รวมของแบรนด์ (Brand experience)

โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงปุ๋ย ตรารวงข้าว ได้มีการออกแบบไว้ทั้งหมด 2 สูตรด้วยกัน ได้แก่ สูตรที่ 1 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (ขี้วัว)จะใช้วัสดุธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ และสูตรที่ 2 ปุ๋ยอัดเม็ดสูตรพิเศษ(เคมี) ใช้สูตร 6-3-3 ใช้เพื่อเร่งดอก เร่งผล เพื่อให้มีความเจริญเติญโตมากขึ้น สวยงาม  ขนาดของบรรจุภัณฑ์ของถุงปุ๋ยทั้ง 2 สูตร จะมีขนาดเริ่มต้นที่ ขนาด 1 กิโลกรัม ขนาด 5 กิโลกรัม และขนาด 50 กิโลกรัม เพื่อจัดหน่ายได้ง่ายมากขึ้น

 

คำสำคัญ : โลโก้,ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (ขี้วัว),ปุ๋ยอัดเม็ดสูตรพิเศษ(เคมี),วิทยากร,เกษตรประจำตำบลหนองกงhttps://www.youtube.com/watch?v=5SWxxNJr8j8

อื่นๆ

เมนู