ข้าพเจ้านางสายพิน ลือวรรณ ประเภทกลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรการส่งเสริมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอัดเม็ด HS01 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตำบลแบบบูรณาการได้เข้าร่วมกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2564 ดังต่อไปนี้

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของถุงปุ๋ย ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 บ้านหนองกงตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีท่าน ดร. สินีนาฏ รามฤทธิ์ ท่านเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการออกแบบถุงบรรจุภัณฑ์ถุงปุ๋ย การใส่รายละเอียดส่วนประกอบที่น่าสนใจเพื่อทำให้ถุงปุ๋ยบรรจุภัณฑ์สมบูรณ์แบบ และให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น และยังมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวพรรษา สมณะ และนางสาวอรประภา นิลศรี เกษตรประจำตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มาให้คำแนะนำให้ความรู้เพิ่มเติมในการเขียนสูตรปุ๋ยพร้อมทั้งชาวบ้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังและเสนอความคิดเห็นร่วมกันในการขับเคลื่อนของกลุ่มปุ๋ยชีวภาพของสิสาหกิจชุมชนในตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้สมบูรณ์ครบถ้วน พร้อมลงบรรจุภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่าย โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ถุงปุ๋ย ตรารวงข้าว ได้มีการออกแบบไว้ทั้งหมด 2 สูตรด้วยกัน ได้แก่ สูตรที่ 1 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (ขี้วัว) จะใช้วัสดุธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ และสูตรที่ 2 ปุ๋ยอัดเม็ดสูตรพิเศษ(เคมี) ใช้สูตร 6-3-3 ใช้เพื่อเร่งดอก เร่งผล เพื่อให้มีความเจริญเติญโตมากขึ้น สวยงาม  ขนาดของบรรจุภัณฑ์ของถุงปุ๋ยทั้ง 2 สูตร จะมีขนาดเริ่มต้นที่ ขนาด 1 กิโลกรัม ขนาด 5 กิโลกรัม และขนาด 50 กิโลกรัม เพื่อจัดหน่ายได้ง่ายมากขึ้น

สรุปผลการดำเนินในเดือนธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบถุงบรรจุภัณฑ์ถุงปุ๋ย เพื่อต่อยอดส่งเสริมให้ชาวบ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพ ตำบลหนองกง เพื่อได้จัดจำหน่ายต่อไปและอาจารย์ประจำโครงการกล่าวปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในตำบลแบบบูรณาการในเดือนสุดท้ายของปีนี้

คำสำคัญ : โลโก้,ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (ขี้วัว),ปุ๋ยอัดเม็ดสูตรพิเศษ(เคมี),วิทยากร,เกษตรประจำตำบลหนองกง 

อื่นๆ

เมนู