ข้าพเจ้านางสาวเสาวรีย์ เหวารัมย์ ประเภทบัณทิต ตำบลหนองกง หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานฟังการอบรม และลงพื้นที่เก็บข้อมูล และอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ วันที่ 4 ธันวาคม 2564 และระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2564 ณ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานฟังการอบรม และในระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาลัยสู่ตำบล ในเขตตำบลหนอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานฟังการอบรม ณ ศาลาประชาคม หมู่ 1 บ้านหนองกง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในหัวข้อการออกแบบโลโก้ วิทยากรให้ความรู้ คือ ดร. สินีนาถ รามฤทธิ์ มีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง เกษตรตำบล และผู้นำชุมชน

ในระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2564 กลุ่มบัณฑิตได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับการทำแบบรายงาน 05 กลุ่มบัณฑิตได้แบ่งงานกันให้ชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน หัวข้อในแบบรายงาน 05 จำนวน 5 หัวข้อ ดังนี้
หัวข้อแบบสำรวจส่วนที่ 1 สถานภาพตำบล
หัวข้อแบบสำรวจส่วนที่ 2 การประเมินศักยภาพตำบลเป้าหมาย 16 ประกาศ
หัวข้อแบบสำรวจส่วนที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย/ครัวเรือน เพื่อการพัฒนา
หัวข้อแบบสำรวจส่วนที่ 4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ในมิติแต่ละด้านที่มีอยู่หรือกำลังดำเนินกา
หัวข้อแบบสำรวจส่วนที่ 5 โจทย์การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้ 16 ประการ

สรุปการเขียนรายงานประจำเดือนในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานฟังการอบรม ณ ศาลาประชาคม หมู่ 1 บ้านหนองกง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2564 กลุ่มบัณฑิตได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับการทำแบบรายงาน 05 การที่เราแบ่งงานกันชัดเจนทำให้ง่ายต่อการทำงานเป็นกลุ่ม จากการทำงานลงพื้นที่ดิฉันได้รับประสบการณ์จากการลงพื้นที่ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

คำสัญ: โลโก้ การอบรม เก็บข้อมูล

  

อื่นๆ

เมนู