การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการออกแบบ เพื่อบรรจุภัณฑ์สินค้า ให้ฉีกแนวจากสินค้าคู่แข่งซึ่งจะสร้างความสะดุดตาประทับใจแตกต่างจากสินค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาดอย่างสิ้นเชิง เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์จะสัมฤทธิ์ผลตามต้องการได้ สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือการรักษาคุณภาพของสินค้าให้ดีอย่างต่อเนื่อง

           ข้าพเจ้านางสาว สุภาพร โสกูล ปฏิบัติงานในประเภทประชาชน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HSO1 ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ ได้รับมอบหมายงานให้เข้าร่วมกิจกรรมประเดือนธันวาคม 2564 คือ

           ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ถุงปุ๋ยชีวภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิทยากรคือ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / ศิลปะและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีผู้นำชุมชน, ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเสวนาประกอบไปด้วย นางจตุพร ศรชัยกำนันตำบลหนองกง, นายสำเนียง ขวัญเมือง อดีตกำนันตำบลหนองกง, นายลำไย สุนทรกูลประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพตำบลหนองกง, นายประทวน ดำเสนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลหนองกง, นางสาวพรรษา สมณะ และ นางสาวศิรประภา นิลศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการเกษตรตำบลหนองกง

           การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้นายประทวน ดำเสนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลหนองกง ได้เสนอว่าต้องการปรับขนาดถุงบรรจุภัณฑ์ เพิ่มขึ้นอีกสองขนาด คือขนาด บรรจุปุ๋ย 5 กิโลกรัมและ 1 กิโลกรัม ท่านยังเสนออีกเรื่องคือปรับสูตรปุ๋ยให้สามารถใช้กับต้นไม้, พืชไม้ดอกไม้ประดับด้วย และในที่ประชุมสรุปได้ว่า ยังคงใช้ชื่อสินค้าตรารวงทองเช่นเดิม เพราะเป็นตราสินค้าที่มีผู้บริโภคและคนในชุมชนรู้จักมานานแล้ว เพียงปรับเปลี่ยน รูปแบบรายละเอียด บรรจุภัณฑ์ โทนสีของตัวหนังสือและถุง, ด้านข้อมูล, ด้านความสวยงาม, ส่วนประกอบ, สูตร และประโยชน์การใช้ให้เหมาะสมโดยแยกออกเป็น 2 ประเภทคือ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และปุ๋ยอัดเม็ดสูตรพิเศษ ส่วนตราสัญลักษณ์สินค้ารวงทองทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองกง ยังสามารถนำไปใช้กับสินค้าผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้ด้วย

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

           สิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ในเรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองกง สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันและช่วยนำไปขับเคลื่อนชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง บนวิถีเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย คือการเดินทางสายกลาง ความพอประมาณ, มีเหตุผล, มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พร้อมมีความรู้และคุณธรรม และทำให้ข้าพเจ้าได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์พัฒนาตำบลบ้านเกิดของตนเองโดยช่วยทำเพจจัดจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ให้ชาวบ้าน ช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าของตำบลตนเองให้บุคคลภายนอกได้รู้จัก สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้

คำสำคัญ : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, ปุ๋ยชีวภาพ, เทคโนโลยี, วิสาหกิจชุมชน, นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

อื่นๆ

เมนู