ข้าพเจ้า นายสุวัฒน์ โตอร่ามรัตน์ กลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตร: การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด (HS01) ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำเดือนธันวาคม 2564 ในพื้นที่ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และทำกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าและสมาชิกได้เข้าร่วมอบรม การออกแบบโลโก้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงและปุ๋ยอัดเม็ดสูตรพิเศษ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีท่านวิทยากร ดร.สินีนาฎ รามฤทธิ์ อาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เกษตรตำบลหนองกง ได้แก่ นางสาวพรรษา สมณะ และ นางสาวอรประภา นิลศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประจำตำบลหนองกง พร้อมด้วยนายลำใย สุนทรกูล ประธานวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพ นายประทวน ดำเสนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 และชาวบ้านมาร่วมฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการออกแบบโลโก้ถุงปุ๋ย ตรารวงข้าว และปรับขนาดของถุงปุ๋ยเพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ชุมชน โดยการออกแบบนั้น ได้ออกแบบไว้ทั้ง 2 สูตรด้วยกัน ไก้แก่ สูตรที่ 1 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง (ขี้วัว) ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม เปลี่ยนเป็นถุงสีโทนเขียว ให้เห็นชัดมากขึ้น และเพิ่มส่วนประกอบต่างๆลงไป เช่น เพิ่มแร่ธาตุอาหารรองให้แก่ดิน เพิ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลหนองกง และสูตรที่ 2 ปุ๋ยอัดเม็ดสูตรพิเศษ (เคมี) ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม สูตร 6-3-3 จะใช้เป็นสูตรเคมีเกือบทั้งหมด ปรับรายละเอียดบรรจุภัณฑ์ ด้านข้อมูล

ที่อยู่ 128 หมู่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทร 094-9361893, 065-6077688

ด้านความสวยงาม มากขึ้นให้ทันสมัย ตามยุคสมัยปัจจุบันและอนาคตต่อไป

รูปภาพลงทำกิจกรรม

สรุปการทำงานเดือนสุดท้ายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำเดือนธันวาคม 2564 ในพื้นที่ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้การออกแบบโลโก้ ตราสัญลักษณ์ ตรารวงข้าว ของวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพ ตำบลหนองกง เพื่อใช้เป็นถุงบรรจุภัณฑ์ ถุงปุ๋ยสูตรต่างๆของวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพและเพื่อจัดจำหน่ายต่อไปในอนาคตข้างหน้า

คำสำคัญ : เดือนธันวาคม,ตรารวงข้าว,โลโก้,วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพ,ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง,ปุ๋ยอัดเม็ดสูตรพิเศษ

อื่นๆ

เมนู