นายธวัชชัย  จันราตรี

ผู้ปฏิบัติงานหนองกง กลุ่มนักศึกษา

        ตำแหน่งอยู่ไม่นาน ตำนานอยู่ตลอดไป วลีเด็ดจากโลกออนไลน์ ในเดือนนี้ข้าพเจ้าคงได้เขียนบทความเป็นเดือนสุดท้าย เพราะเดือนธันวาคมนี้เป็นการปฏิบัติงานครั้งสุดท้ายของข้าพเจ้า ตำแหน่งหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหนองกงของข้าพเจ้า คงได้ยุติลงแต่เพียงเท่านี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ทั้งความรู้ และประสบการณ์ ข้าพเจ้าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ในเดือนธันวาคมนี้ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการฯทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ปุ๋ย ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวในบทเนื้อหาต่อไป

        วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในส่วนของภาคเช้า ข้าพเจ้าได้เข้าอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการฯทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ ในการอบรมนั้นจะร่วมกันเสวนาเรื่องของหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิชาการฯ เพื่อพัฒนาทักษะเดิมเพิ่มทักษะใหม่และเพิ่มรายได้เสริมให้กับประชาชนในพื้นที่บริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิชาการฯนั้นจากที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมในโครงการนี้หลักสูตรจะมีทั้งแบบออนไซต์ซึ่งเรียนในห้องเรียน และออนไลน์ที่ผู้สมัครเรียนสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ เพียงแต่การเรียนทั้งสองรูปแบบนี้ต้องเก็บชั่วโมงเรียนให้ครบจึงจะถือว่าเรียนจบหลักสูตรตามที่ได้กำหนดไว้ของแต่ละหลักสูตร ถือได้ว่าเป็นทางเลือกของกาศึกษาที่น่าสนใจในยุคนี้ เพราะสำหรับข้าพเจ้าแล้ว การศึกษาคือการหาความรู้ในสิ่งเราที่สนใจและนำความรู้จากที่เราการศึกษานั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ในส่วนของภาคบ่ายในวันนี้นั้น ข้าพเจ้าได้นำเสนอข้อมูลของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)ในตำบลหนองกงของข้าพเจ้าเอง ได้นำเสนอข้อมูลพอสรุปได้ว่าตำบลหนองกงที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานนั้น ชุมชนมีความสนใจและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างดี  ทั้งในเรื่องหลักสูตรการพัฒนาทั้งปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอัดเม็ดก็ดำเนินการไปได้ด้วยดี ทำให้การปฏิบัติงานของข้าพเจ้านั้นราบรื่นและมีความสนุกมาก และการนำเสนอข้อมูลของข้าพเจ้าก็สรุปจบแต่เพียงเท่านี้

ตัวอย่างรูปภาพการอบรม

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ปุ๋ย จากการที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ปุ๋ยของตำบลหนองกงแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 1. สูตรปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เป็นปุ๋ยที่นำส่วนผสมมากจากธรรมชาติไม่มีสารเคมี ส่วนผสมหลักส่วนใหญ่     เป็นขี้วัว และดิน ขนาดของบรรจุภัณฑ์คือ 50 กิโลกรัม รายละเอียดอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมในบรรจุภัณฑ์คือ เพิ่มธาตุอาหารรองในดิน วิสาหกิจชุมชนต.หนองกง   2.สูตรอัดเม็ดสูตรพิเศษ เป็นที่ปุ๋ยที่ผสมเคมีเล็กน้อยและทำปุ๋ยให้มีลักษณะเป็นเม็ดเหมาะแก่นำไปใช้ให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น รายละเอียดอื่น ๆ คือ เร่งต้น เร่งใบ เร่งการเจริญเติบโต ในส่วนของโลโก้บรรจุภัณฑ์ยังคงใช้แบบ และตราของบรรจุภัณฑ์ยังคงใช้ ตรารวงทองแบบเดิมที่เคยใช้เช่นเดียวกัน

ตัวอย่างรูปภาพการอบรม

           ในการปฏิบัติงานเดือนธันวาคมนี้ของข้าพเจ้านั้น เดือนนี้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ในการอบรมมากมายในเรื่องการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเชิงสหวิทยาการฯ เพราะถือว่าเป็นทางเลือกของการศึกษาทางใหม่ที่น่าสนใจในยุคนี้ และการอบรมเรื่องการออกแบบจุภัณฑ์ปุ๋ย ทำให้เราได้รู้ว่าเราออกแบบในส่วนไหนของบรรจุภัณฑ์ได้บ้าง การใช้คำแบบไหนที่จะไม่ขัดต่อกฎหมายที่ควบคุมปุ๋ยอินทรีย์และเคมี ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และเข้าใจในสิ่งที่รับจากากรอบรมมากขึ้นนั่นเอง

คำสำคัญ : บูรณาการ, บรรจุภัณฑ์, สหวิทยาการฯ, ธาตุอาหารรอง,  วิสาหกิจชุมชน

 

อื่นๆ

เมนู