ข้าพเจ้านางสาววราภรณ์ สาระปัญญา   ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลหนองกง   อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. กลุ่มบัณฑิตและทีมงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลหนองกง ได้ลงพื้นที่ อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ ณ ศาลาประชาคม หมู่ 1 บ้านหนองกง ตำบลหนองกง ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (วิทยากร), อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ, อาจารย์ธิติ ศรีใหญ่, อาจารย์ธนกร เพชรสินจร, นางสาวพรรษา สมณะ เกษตรประจำตำบลหนองกง, กำนันตำบลหนองกง ผู้ใหญ่บ้านหนองกง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรตำบลหนองกง ร่วมกัน ปรับแบบบรรจุภัณฑ์ ให้ดูเหมาะสม,  เพื่อดึงดูดความสนใจให้แก่ผู้บริโภค, โดยจะจัดจำหน่ายปุ๋ยอัดเม็ด 2 สูตร คือ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง(มูลวัวแท้) และปุ๋ยอัดเม็ดสูตรพิเศษ(เคมี)

สิ่งที่จะปรับ และเพิ่มลงในถุงบรรจุภัณฑ์ปุ๋ยอัดเม็ดทั้ง 2 สูตร

1.ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง(มูลวัวแท้) 50 กิโลกรัม

  • โดยจะเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน
  • เพิ่มคำว่าวิสาหกิจชุมชน ตำบลหนองกง, เพิ่มส่วนประกอบเข้าไปในบรรจุภัณฑ์

และเพิ่มเบอร์โทรติดต่อ 094-9361893 , 0656077688  (ผู้ช่วย ประทวน ดำเสนา)

  • เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เป็นสีเขียว

2.ปุ๋ยอัดเม็ดสูตรพิเศษ(เคมี) 50 กิโลกรัม 6-3-3

  • โดยจะเพิ่มคำว่าวิสาหกิจชุมชน ตำบลหนองกง, เพิ่มส่วนประกอบเข้าไปในบรรจุภัณฑ์

และเพิ่มเบอร์โทรติดต่อ 094-9361893 , 0656077688  (ผู้ช่วย ประทวน ดำเสนา)

  • เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เป็นสีม่วง-แดง

เมื่อวันที่ 4-7 ธันวาคม 2564 กลุ่มบัณฑิตได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับการทำ แบบรายงาน 05 กลุ่มบัณฑิตได้ชี้แจงแบ่งงานรับผิดชอบ เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน แบบรายงาน 05 มีจำนวน 5 หัวข้อ ดังนี้

หัวข้อแบบสำรวจส่วนที่ 1 สถานภาพตำบล

หัวข้อแบบสำรวจส่วนที่ 2 การประเมินศักยภาพตำบลเป้าหมาย 16 ประกาศ

หัวข้อแบบสำรวจส่วนที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย/ครัวเรือน เพื่อการพัฒนา

หัวข้อแบบสำรวจส่วนที่ 4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ในมิติแต่ละด้านที่มีอยู่หรือกำลังดำเนินการ

หัวข้อแบบสำรวจส่วนที่ 5 โจทย์การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้ 16 ประการ

โดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบเก็บข้อมูล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกศรีพัฒนา หมู่ 7

สรุปผลการดำเนินงานในเดือนธันวาคม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ และในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของกลุ่มบัณฑิตนั้น เป็นไปอย่างราบรื่น สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้ให้ข้อมูลให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี ยิ้มแย้ม เป็นกันเอง กลุ่มบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้ครบตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร

  • คำสำคัญ :อบรมเชิงปฏิบัติการ, ปรับแบบบรรจุภัณฑ์  , แบบรายงาน 05

อื่นๆ

เมนู