ข้าพเจ้า นายนวภัทร์  กลอนดอน ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ HS01 – ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จะมารายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ธันวาคม โดยการปฏิบัติงานของเดือนที่ผ่านมานั้น ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่อาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานประจำตำบลได้มอบหมายได้ให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมในการทำกิจกรรมหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ อบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับการบรรจุปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดให้แก่ชาวบ้านในตำบลหนองกง, การจัดทำแบบรายงาน 05 รายงานสถานภาพตำบลหนองกง ประจำเดือนธันวาคม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

      เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564  HS01 – กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาประชาคม หมู่ 1 ตำบลหนองกง  ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, กำนันตำบลหนองกง และเกษตรตำบลหนองกง ร่วมกันหารือและออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ให้ดูเหมาะสม, สวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจให้แก่ผู้บริโภค, สะดวกต่อการเลือกซื้อสินค้า และสะดวกต่อการใช้งาน โดยจะจัดจำหน่ายปุ๋ยอัดเม็ด 2 สูตร คือ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง(มูลวัวแท้) และปุ๋ยอัดเม็ดสูตรพิเศษ(เคมี)

     สิ่งที่ปรับเพิ่มลงในถุงบรรจุภัณฑ์ปุ๋ยอัดเม็ดทั้ง 2 สูตร

     1.ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง(มูลวัวแท้) 50 กิโลกรัม

       – เพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน, เพิ่มคำว่าวิสาหกิจชุมชน ตำบลหนองกง, เพิ่มที่อยู่และเบอร์ติดต่อ และเพิ่มส่วนประกอบเข้าไปในบรรจุภัณฑ์

     2.ปุ๋ยอัดเม็ดสูตรพิเศษ(เคมี) 50 กิโลกรัม 6-3-3

       – เพิ่มคำว่าวิสาหกิจชุมชน ตำบลหนองกง, เพิ่มที่อยู่และเบอร์ติดต่อ และเพิ่มส่วนประกอบเข้าไปในบรรจุภัณฑ์

      เมื่อวันที่ 4-7 ธันวาคม 2564 กลุ่มบัณฑิตได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับการทำแบบรายงาน 05 กลุ่มบัณฑิตได้ชี้แจงภาระงานอย่างชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน แบบรายงาน 05 มีจำนวน 5 หัวข้อ ดังนี้

     หัวข้อแบบสำรวจส่วนที่ 1 สถานภาพตำบล

     หัวข้อแบบสำรวจส่วนที่ 2 การประเมินศักยภาพตำบลเป้าหมาย 16 ประกาศ

     หัวข้อแบบสำรวจส่วนที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย/ครัวเรือน เพื่อการพัฒนา

     หัวข้อแบบสำรวจส่วนที่ 4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ในมิติแต่ละด้านที่มีอยู่หรือกำลังดำเนินการ

     หัวข้อแบบสำรวจส่วนที่ 5 โจทย์การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้ 16 ประการ

         การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานในเดือน ธันวานม ที่ผ่านนั้นข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ งานที่ได้รับมอบหมายในเดือน ธันวาคม โดยการเข้าร่วมอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับการบรรจุปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดให้แก่ชาวบ้านในตำบลหนองกง, การจัดทำแบบรายงาน 05 รายงานสถานภาพตำบลหนองกง ประจำเดือนธันวาคม ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ อาจเกิดข้อผิดพลาดไปไม่มากก็น้อยข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติพร้อมที่จะน้อมรับข้อตำหนิ และข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าจะนำข้อตำหนิ ข้อบกพร่องมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู