1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
  4. HSO1 ต.หนองกง การสรุปผลรายงานการปฏิบัติงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

HSO1 ต.หนองกง การสรุปผลรายงานการปฏิบัติงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านางสาวอุฬาพร  บุญยง ประเภท กพร. ต.หนองกง ปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์หลักสูตร : การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1
ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองกี่ โดยตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน      ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลผลการขับเคลื่อนโครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”, สนับสนุนการจัดเตรียมรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ  จัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”  กิจกรรมกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน (HLM) ระดับครัวเรือน, สนับสนุนการจัดเตรียมเอกสารขอเสนอราคาค่าจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน (HLM) ระดับครัวเรือน, การบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน, การบันทึกข้อมูลผู้นำชุมชน, การบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน กชช. 2ค, การบันทึกข้อมูลทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.), การบันทึกข้อมูลทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.), การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, การบันทึกผลการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง, ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การออกเลขทะเบียนรับ-ส่ง, การเกษียน หนังสือราชการ, การปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์, สนับสนุนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

                  

                 

                                             

             

               

             

ผลการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดเตรียมเอกสารขอเสนอราคาค่าจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน (HLM) ระดับครัวเรือน, การบันทึกข้อมูลแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”, ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การออกเลขทะเบียนรับ-ส่ง, และการเกษียน หนังสือราชการ, การปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์และสนับสนุนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

คำสำคัญ : นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, การบันทึกข้อมูลผล, โคก หนอง นาโมเดล,  การจัดเตรียมรายงาน, การจัดเตรียมเอกสาร, เดือนธันวาคม

 

 

อื่นๆ

เมนู