จากการทำงานในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีกิจกรรมต่างๆร่วมกับโครงการ ร่วมกันปลูกป่าที่โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ลงพื้นที่วัดตาไก้พลวง ร่วมปลูกป่าที่บริเวณคลองเนินตะโก และอบรมหลักสูตรระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ในเวลา 09.00 น. ได้เข้าร่วมโครงการ “บวร-พิมพ์รัฐร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มป่าสร้างคุณค่าสู่ชุมชน” ที่บริเวณโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์  ตำบลหนองยายพิมพพ์ อำเภอนางรอง การจัดกรรมกิจปลูกป่าในวันนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และทางชาวบ้านได้จัดโรงทานเพื่อร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ลงพื้นที่วัดตาไก้พลวง เป็นกิจกรรมเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดวัดตาไก้พลวง เช่น ล้างห้องน้ำ กวาดศาลา และถนนทางเดินของวัด ได้ร่วมร้อยน้ำใจนำสิ่งของจำเป็นเเละปัจจัยถวายท่านพระอาจารย์เลอศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์เพื่อส่งต่อให้พ่อเเม่พี่น้องที่พักอยู่ภายในวัด ซึ่งได้ทำเป็นสถานที่กักตัวเนื่องมาผู้ป่วยจากโควิด-19 จำนวน 60 กว่าคน

ในวันที่ 12 สิงหาคม ได้ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ และหญ้าแฝก ที่ริมคลองน้ำเนินตะโก ณ คลองบ้านโคกว่าน โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯครั้งนี้ โดยมีผู้ใหญ่จากหน่วยงานราชการและท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ครั้งนี้มากมาย เช่น ท่านเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านปลัด ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และทีมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นภายใต้โครงการ U2T ประมาณ 40 คน ตลอดถึงพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลสามหนอง (หนองโสน หนองกง และหนองยายพิมพ์) มาร่วมปลูกป่าเป็นจำนวนมาก 

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ได้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ เกี่ยวกับหลักสูตรกฎหมายแพ่งและพาณิชว่าด้วยประกันบุคคลและทรัพย์ “ความแตกต่างระหว่างสัญญาค้ำประกัน จำนอง จำนำ” ซึ่งอาจารย์ที่บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้แก่ ผศ.ดร.ศุภธัช ศรีวิพัฒน์ และอาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ ซึ่งอาจารย์ทั้งสองมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย ในการบรรยายในครั้งนี้เป็นการบรรยายเพื่อบอกว่าความแตกต่างของ สัญญาค้ำประกัน การจำนอง และการจำนำ ในการทำสัญญาค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันจะเป็นผู้ชำระหนี้กรณีลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามสัญญา และจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใด พร้อมกับลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันไว้ด้วย ในเรื่องของการจำนอง เป็นการที่นำทรัพย์สินเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ แต่ทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันในการจำนองนั้น จะต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น เช่น ที่ดิน คอนโดมีเนียม เป็นต้น ในการจำนอง ทรัพย์สินที่ใช้จำนอง ผู้ที่ไปจำนองยังสามารถที่จะใช้ประโยชน์ หรือหารายได้จากสิ่งที่จำนองได้ และการจำนำจะเป็นทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ ถือเป็นการนำทรัพย์สินที่เรียกประเภททรัพย์สินนั้นว่า สังหาริมทรัพย์ เช่น ทองคำ นาฬิกา รถยนต์ เป็นต้น ทรัพย์สินที่นำมาจำนำนั้นต้องเป็นสังหาริมทรัพย์ และผู้จำนำต้องเป็นเจ้าของหรือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จำนำ

จากการทำกิจกรรมร่วมกับโครงการที่ผ่านมา ได้รับความกรุณาจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาอาหารเพื่อให้ได้รับประทาน และความช่วยเหลือในการทำงาน ตลอดจนให้ความร่วมมือในการดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และจากการอบรมหลักสูตรระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ ได้ความรู้เกี่ยวกับสัญญาค้ำประกัน การจำนอง และการจำนำ นอกจากมีความจำเป็นแล้ว จะต้องคิดให้ถี่ถ้วนและรอบคอบอย่างยิ่ง  เพราะจะทำให้ต้องผูกพันตามสัญญาที่ทำไว้ให้ต้องรับผิดชอบต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู