1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
  4. กิจกรรมรุกคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้าย ทำความสะอาดบริเวณวัด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจ บริจาคสิ่งของแก่สถานกักตัวโรคCovid-19 และอบรมหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์

กิจกรรมรุกคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้าย ทำความสะอาดบริเวณวัด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจ บริจาคสิ่งของแก่สถานกักตัวโรคCovid-19 และอบรมหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์

ข้าพเจ้า นางสาวดารุณี เกษาโร
นักศึกษา ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกงและตำบลหนองยายพิมพ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย ทำความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดตาไก้พลวง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแยกกันรับผิดชอบทำความสะอาดตามพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ ห้องน้ำ บริเวณกุฏิ บริเวณโบสถ์ และบริเวณศาลา หลังจากทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อย ข้าพเจ้าได้ร่วมรับฟังคำเทศนา ได้ข้อคิดและคติสิอนใจในแง่การใช้ชีวิตต่างๆที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ หลังจากนั้นข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานฯ ได้เดินทางไปยังวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำสิ่งของไปบริจาคแก่ผู้กักตัว เนื่องจากวัดป่าอัมพวันเป็นสถานที่กักกันตัวแก่ผู้มีความเสี่ยงในโรค Covid-19

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้นในหลักสูตรกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันบุคคลและทรัพย์ ในหัวข้อ “ความแตกต่างระหว่างสัญญาค้ำประกัน จำนำ จำนอง” โดย ผศ.ดร.ศุภธัช ศรีวิพัฒน์ และอาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมได้แก่ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง ผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองยายพิมพ์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยสาระสำคัญในการอบรมคือการให้ความรู้ในเรื่องการค้ำประกัน ความหมายและความแตกต่าง โดยการค้ำประกันนั้นเป็นการประกันด้วยตัวบุคลคล ต่างจากการจำนำและจำนอง ตรงที่การจำนำและจำนองเป็นการประกันด้วยทรัพย์ และลักษณะของการจำนำและจำนองเองก็มีความแตกต่างที่มีลักษณะเฉพาะ โดยต้องเจาะลึกลงไปในเนื้อหาบทเรียนของกฎหมายค้ำประกัน จำนำ จำนองอย่างละเอียด ซึ่งในการอบรม ท่านวิทยากรได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สงสัยในเรื่องต่างๆได้สอบถาม และได้ตอบคำถาม ไขข้อข้องใจแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เป็นอย่างดี

ข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1. ที่พักอาศัย 2. ศาสนสถาน 3. โรงเรียน 4. ตลาด กลุ่มนักศึกษาได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่ของบ้านหนองกงหมู่ที่ 1 และบ้านโคกพัฒนาหมู่ที่ 2 ซึ่งการกรอกข้อมูลครั้งนี้เป็นการกรอกข้อมูลในด้านที่พักอาศัยโดยใช้ข้อมูลที่เคยเก็บในเดือนกรกฎาคม เนื่องจากเป็นข้อมูลนิ่ง และด้วยสถานการณ์ Covid-19 จึงไม่สามารถเข้าไปหาเจ้าบ้านโดยตรงได้ ข้าพเจ้าจึงได้แก้ปัญหาโดยการขอข้อมูลจากท่านผู้ใหญ่บ้านแทน

จากการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานฯ พร้อมทั้งคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน และได้อบรมระยะสั้นผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้รับประโยชน์ความรู้ในด้านกฏหมาย สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตนเอง และสามารถส่งต่อความรู้ให้กับผู้อื่นได้ ในการปฏิบัติงานนั้น อาจมีอุุปสรรคหลายอย่างที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานเนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 แต่ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิงานฯ ยังคงทำงานอย่างเต็มที่และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทำให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู