นายกิตติภัฎ ปิ่นแก้ว นักศึกษา

ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01

      นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ประจำหลักสูตร ตำบลหนองกง วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ วัดตาไก้พลวง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีกิจกรรมรุกเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดวัดตาไก้พลวง และได้นำของไปมอบให้สถานที่กักตัวโรคระบาดโควิด ที่วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564 อบรมหลักสูตร เรื่องความแตกต่างระหว่างสัญญาค้ำประกัน จำนอง จำนำ และกรอกข้อมูลในหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. ที่พักอาศัย 2. ศาสนสถาน 3. โรงเรียน 4. ตลาด

       วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ วัดตาไก้พลวง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้าร่วมกิจกรรมรุกเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดวัดตาไก้พลวง โดยได้แบ่งกลุ่มออกไปทำความสะอาดบริเวณวัดในส่วนต่างๆเช่น ห้องน้ำ ถนน และศาลาวัด เป็นต้น หลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จก็ได้ฟังเทศนาธรรมจาก พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมภ์ หลังจากเสร็จภารกิจที่วัดตาไก้พลวง ก็ได้นำของไปมอบให้สถานที่กักตัวโรคระบาดโควิด ที่วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รูปภาพการปฏิบัติงาน

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร เรื่องความแตกต่างระหว่างสัญญาค้ำประกัน จำนอง จำนำ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยในการอบรมนั้น อาจารย์ที่มาให้ความรู้คือ อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ และอาจารย์ศุภธัช ศรีวิพัฒน์ อาจารย์ทั้งสองท่านได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายค้ำประกัน จำนำ จำนอง ทำให้ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพิ่มขึ้น

รูปภาพการเข้าร่วมอบรมออนไลน์

ในการเก็บข้อมูลลงในระบบ ข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มนักศึกษาได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อดังต่อไปนี้ ได้แก่ 1. ที่พักอาศัย 2. ศาสนสถาน 3. โรงเรียน 4. ตลาด  เนื่องด้วยสถานการณ์โรค Covid19 ในการเก็บข้อมูลจึงต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงไปขอข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน แทนการเดินเก็บข้อมูลทีละหลังคาเรือน

     สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม  ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้าร่วมกิจกรรมรุกเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดวัดตาไก้พลวง ซึ่งในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ เป็นการทำงานที่ไม่ยาก สนุก และยังได้ทำบุญอีกด้วย  หลังจากเสร็จภารกิจก็ได้นำของไปมอบให้สถานที่กักตัวโรคระบาดโควิด ที่วัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ และได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร เรื่องความแตกต่างระหว่างสัญญาค้ำประกัน จำนอง จำนำ ผ่านช่องทางออนไลน์ และการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อดังต่อไปนี้ ได้แก่ 1. ที่พักอาศัย 2. ศาสนสถาน 3. โรงเรียน 4. ตลาด ถึงแม้ว่าสถานการณ์เกี่ยวกับโรค Covid19 จะมีการระบาดหนัก แต่ได้รับร่วมมือของทุกคนจึงทำให้สามารถปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู