ข้าพเจ้านางสาวนิภาพร นกเอี้ยง กลุ่มบัณฑิต ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรHS01 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกงได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ได้เข้าร่วมโครงการ “บวร-พิมพ์รัฐร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มป่าสร้างคุณค่าสู่ชุมชน” ณ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ในช่วงเช้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัด และช่วงบ่ายบริจาคของให้กับสถานที่กักกัน ณ วัดป่าอัมพวัน ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ลงพื้นที่ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลซึ่งได้เก็บข้อมูลในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1. ที่พักอาศัย 2. ศาสนสถาน 3. โรงเรียน 4. ตลาด ซึ่งได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่บ้านโคกศรีพัฒนา หมู่ที่ 7 และวัด ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงาน และชาวบ้านในตำบลหนองยายพิมพ์ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ได้เข้าร่วมโครงการ “บวร-พิมพ์รัฐร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มป่าสร้างคุณค่าสู่ชุมชน” ที่บริเวณโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่บริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งในการปลูกป่าครั้งนี้ทางคณะได้ร่วมบริจาคกล้าไม้ และตั้งโรงทานบริการให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย ในการจัดกิจกรรมปลูกป่าได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ และผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง และตำบลหนองยายพิมพ์ โดยในช่วงเช้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดวัดตาไก้พลวง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในกิจกรรมได้แบ่งการทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ และบริเวณภายในวัด เช่น ศาลา ห้องน้ำ หลังจากทำความสะอาดได้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน หลังจากนั้นในช่วงบ่ายได้ร่วมน้ำใจนำสิ่งของจำเป็นและปัจจัยถวายท่านพระอาจารย์เลอศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อส่งต่อให้พ่อแม่พี่น้องที่พักอยู่ในวัดซึ่งเป็นสถานที่กักตัวเนื่องมาจากโควิด-19 จำนวน 60 กว่าคน

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2564  กลุ่มรักษ์นางรองสีเขียวยั่งยืน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารปกครองท้องที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง และศูนย์ประสานงานชุมชนสัมพันธ์ HUSOC มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณคลองเนินตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรมในภาคเช้าได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณริมคลองโดยมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ในกิจกรรมครั้งนี้มีท่านพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และท่านส.ส.ไตรเทพ งามกมล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีผู้ใหญ่จากหน่วยงานราชการและท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ครั้งนี้มากมาย มาร่วมปลูกป่าเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้น ก็ยังมีผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และทีมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นภายใต้โครงการ U2T ประมาณ 40 คนเข้าร่วมด้วยช่วยกันกับพี่น้องชาวบ้านในครั้งนี้ด้วย เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลซึ่งได้เก็บข้อมูลในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1. ที่พักอาศัย 2. ศาสนสถาน 3. โรงเรียน 4. ตลาด ซึ่งได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่พักอาศัยบ้านโคกศรีพัฒนา หมู่ที่ 7 และวัด ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยบ้านโคกศรีพัฒนามีครัวเรือนจำนวน 282 ครัวเรือน โดยได้แบ่งกับทีมงานในการสำรวจบ้านโคกศรีพัฒนาจำนวน 3 คน ซึ่งจะแบ่งสำรวจคนละ 94 ครัวเรือน และข้าพเจ้าได้สำรวจศาศนสถานหมู่ที่ 7, 8, 9, 10, 11 ซึ่งพบว่ามีศาศนสถานอยู่ 2 แห่ง คือ วัดบุตาเวสน์ หมู่ที่ 8 และวัดหนองบัว หมู่ที่ 11 ในการเก็บแบบสำรวจในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มได้ครบถ้วนสมบูรณ์

             สรุปการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคมข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกงได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับหมอบหมาย ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีการปลูกป่า ทำความสะอาด บริจาคสิ่งของ และการสำรวจเก็บข้อมูล ซึ่งในแต่ละกิจกรรมมีคณะอาจารย์ และชาวบ้าน ที่ให้ความร่วมแรงร่วมใจให้แต่ละกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และยังทำให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้ตามเป้าหมายอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู