ข้าพเจ้านางสาวเสาวรีย์ เหวารัมย์ ประเภทบัณทิต ตำบลหนองกง หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01 ได้ลงพื้นที่ปลูกป่า และลงพื้นที่ทำความวัด  และอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 วันที่ 1 สิงหาคม  2564 และ วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 1 สิงหาคม  2564 และวันที่ วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ได้มีการลงพื้นที่ปลูกป่า และลงพื้นที่ทำความวัด ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาลัยสู่ตำบล ในเขตตำบลหนอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ปลูกป่า ณ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการ “บวร – พิมพ์รัฐร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มป่าสร้างคุณค่าสู่ชุมชน” โดยมี ผู้เข้าร่วมปลูกป่าในครั้งนี้ เป็นผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองกง หนองยายพิมพ์ หนองโสน และผู้นำชุมชน ต้นไม้ที่นำมาปลูกป่าในครั้ง ได้แก่ ต้นพะยูง ต้นสักทอง

       

ในวันที่ 1 สิงหาคม  2564 ได้ลงพื้นที่ทำความวัด ณ วัดตาไก้พลวง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้เข้าร่วมทำความสะอาดวัดในครั้งนี้ ได้แก่ ตำบลหนองกง ตำบลหนองยายพิมพ์ อาจารย์ได้แบ่งให้แต่ละกลุ่มทำความสะอาดในบริเวณวัด และหลังจากการทำความสะอาดวัดเสร็จก็ได้นำสิ่งของจำเป็นและปัจจัยถวายท่านพระอาจารย์เลอศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์เพื่อส่งต่อให้พ่อแม่ พี่น้องที่มากักตัวอยู่ในวัด เนื่องจากสถานการณ์โควิด

                     

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ปลูกป่า ณ บริเวณคลองเนินตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ผู้เข้าร่วมปลูกป่าในครั้งนี้ เป็นผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองกง หนองยายพิมพ์ หนองโสน และผู้นำชุมชน ต้นไม้ที่นำมาปลูกป่าในครั้งมีหลากหลาย ได้แก่ ต้นพะยูง ต้นสักทอง เป็นต้น

   

ดิฉันได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามที่อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมาย งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้แก่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ปลูกป่า ณ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ผู้เข้าร่วมปลูกป่าในครั้งนี้ เป็นผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองกง หนองยายพิมพ์ หนองโสน และผู้นำชุมชนวันที่ 1 สิงหาคม  2564 ได้ลงพื้นที่ทำความวัด ณ วัดตาไก้พลวง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ปฏิบัติงานจำนวน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองกง ตำบลหนองยายพิมพ์ วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ปลูกป่า ณ บริเวณคลองเนินตะโก บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองกง หนองยายพิมพ์ หนองโสน และผู้นำชุมชน

       

อื่นๆ

เมนู