จากการที่มนุษย์ตัดต้นไม้ทำลายป่า ทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศน์ ทางสิ่งแวดล้อมทางฤดูกาล และเกิดสภาพอากาศที่แปรปรวน ส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่ทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์และพืช  ทำให้การเพาะปลูกพืชผักผลไม้ ได้ผลผลิตลดลง เกิดภัยธรรมชาติน้ำท่วม ฝนทิ้งช่วงเกิดความแห้งแล้งขาดแคลนแหล่งน้ำและอาหาร ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินชีวิตและปรับเปลี่ยนแนวความคิด ทัศนคติ เราควรนำมาปรับใช้ ฟื้นฟูผืนป่ารักษาไว้ให้คงอยู่ หยุดตัดไม้ทำลายป่า มาร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนสิ่งที่ถูกทำลายและสูญเสียไป

        ข้าพเจ้านางสาว สุภาพร โสกูล ปฏิบัติงานในประเภทประชาชน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HSO1ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ

        วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณเนินตะโกบ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย์ เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง เจ้าคณะตำบลหนองกง พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านร่วมกับชาวบ้านและทีมงานผู้ปฏิบัติงาน U2T การปลูกต้นไม้ครั้งนี้เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าบริเวณคลองน้ำที่ขุดขึ้นมาใหม่ทั้งสองฝั่งคลองที่ยังไม่มีต้นไม้ ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าการขุดคลองผ่านบริเวณทุ่งนาของชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่นาของชาวบ้าน แต่ชาวบ้านก็ยินยอมเสียสละให้ใช้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ และชาวบ้านก็ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ และใช้พื้นที่บริเวณนั้นสร้างอาชีพและรายได้ เช่นการปลูกกล้วย ในการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้มีต้นไม้หลากหลายพันธุ์ เช่น ต้นสัก ต้นประดู่ ต้นมะฮอกกานี ต้นยางนา และต้นพยุง

        วันที่ 5 กันยายน 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Google Meet เพื่อรับมอบหมายงานประจำเดือนกันยายน  2564 แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย แบบสำรวจชุดที่  2 สำหรับตลาด แบบสำรวจชุดที่ 3 สำหรับศาสนสถาน แบบสำรวจชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ หมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายหมู่ที่ 3 , 4 , 5 และหมู่ที่ 6

กิจกรรมปลูกต้นไม้

 

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Google Meet

 

สำรวจข้อมูลในชุมชน

 

        สิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน 2564 ครั้งนี้ได้เรียนรู้ได้เห็นความร่วมมือของผู้นำชุมชนและชาวบ้านในการเสียสละเวลา และเสียสละกำลังทรัพย์ในการปลูกต้นไม้ บริเวณสองฝั่งคลองที่ขุดใหม่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าแหล่งต้นน้ำ คืนระบบนิเวศน์ให้กับชุมชน สร้างแหล่งอาหารให้ชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ ในส่วนการเก็บข้อมูลหัวข้อ แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย แบบสำรวจชุดที่ 2 สำหรับตลาด แบบสำรวจชุดที่ 3 สำหรับศาสนสถาน แบบสำรวจชุดที่ 4 สำหรับโรงเรียน หมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายหมู่ที่ 3 , 4 , 5 และหมู่ที่ 6 ชาวบ้านส่วนใหญ่เข้าใจสถานการณ์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ดีพอสมควร และส่วนใหญ่พร้อมจะรับวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ ในการลงพื้นที่ต้องใช้ความระมัดระวังและป้องกันเป็นอย่างมาก แต่งานทุกอย่างก็สำเร็จไปด้วยดี ข้าพเจ้าได้ทำการบันทึกลงระบบ U2T ผ่านโทรศัพท์มือถือส่งสวนกลางเรียบร้อย

คำสำคัญ: ระบบนิเวศน์, ภัยธรรมชาติ, ปลูกต้นไม้, ทรัพยากรธรรมชาติ, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย์, วัดตาไก้พลวง, แบบสำรวจ, โรคติดต่ออุบัติใหม่, โรคโควิด-19,  รับวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

อื่นๆ

เมนู