จากการทำงานในเดือนเมษาที่ผ่าน มีการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับโครงการมากมาย เช่นการสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ การรายงานผลการทำงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพในชุมชนตำบลหนองกง

 

          ในการสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่ตำบลหนองโสน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ในเวลาการเริ่มงาน 09.00 น. เป็นพิธีลงเสาเอก เสาโท เพื่อความเป็นสิริมงคล และการทำบุญเลี้ยงพระ เลี้ยงพระเพล อาจารย์ได้ประชุมนัดหมายในการทำงานเล็กน้อย
          การรายงานผลการทำงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ได้ทำการนำเสนอผ่านสื่อที่จัดทำ เพื่อสรุปผลการทำงานภายในสองเดือนให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการดูแลได้รับฟัง เรื่องปัญหาเกี่ยวการทำงาน และปัญหาภายในชุมชนที่ได้รับหมอบหมายให้ลงพื้นที่ ความความต้องการของชาวบ้านในชุมชนตำบลหนองนั้น ต้องการความช่วยเหลือในด้านใดบ้าง แล้วต้องการให้มีการพัฒนาในส่วนต่างใดบ้าง หลังจากรายงานผลสรุปการทำงานแล้ว อาจารย์ได้หมอบหมายงานในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเรื่องการใช้ปุ๋ยชีวภาพ และได้กำหนดส่งแบบรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน
          การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในการใช้ปุ๋ยชีวภาพภายในตำบลหนอง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เก็บข้อมูลได้เพียงพอเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 กลับมารุนแรงอีกครั้ง ชาวบ้านที่จะให้ข้อมูลจึงมีความวิตกกังวลเป็นอย่างมาก ทำให้การเก็บข้อมูลในครั้งนี้ได้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอ

 

          จากการทำกิจกรรมที่ผ่าน ทั้งการสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การรายงานผลสรุปการปฏิบัติงาน และการลงพื้นที่ ปัญที่พบคือ การลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูล เนื่องการสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19ทำให้ชาวบ้านไม่อยากให้ข้อมูลเพราะมีความหวาดกลัวเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 อย่างที่รายงานข้างต้น

 

 

                                     

อื่นๆ

เมนู