ข้าพเจ้า นางสาวดารุณี เกษาโร
นักศึกษา ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้าร่วม “พิธียกเสาเอก-เสาโท”ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง ณ บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย์ เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวงและเจ้าคณะตำบลหนองกง ประธานฝ่ายฆราวาส นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง ประธานยกเสาเอก ดร.สนธยา ไกรรณภูมิ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ประธานยกเสาโท นายวุฒินันท์ ประสงค์ทรัพย์ นายก อบต. เย้ยปราสาท และผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของอำเภอนางรอง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยการเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ร่วมกันยกเสาลงหลุมและร่วมกันทำบุญรวมถึงคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

 

 

     เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุม นำเสนอและสรุปผลการทำงานตลอด 2 เดือนที่ผ่านมาซึ่งได้แก่เดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้น 2 ในการนำเสนอในครั้งนี้เพื่อเป็นการสรุปการปฎิบัติงาน โดยแบบฟอร์ม 01 เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งได้นำเสนอเกี่ยวกับปัญหาที่พบในการเก็บข้อมูล จากการเก็บข้อมูลพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับความยากจนของประชาชน ประชาชนต้องการอาชีพเสริม ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุไม่ทราบถึงลักษณะอาการของโรค covid19 ข้าพเจ้าและทีมงานจึงได้แนะนำข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบให้แก่ผู้สูงอายุแล้ว

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

 • ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่อยู่บ้านหรือไม่สะดวกแก่การให้ข้อมูล
 • การลงเวลางานไม่ต่อเนื่อง อาจส่งผลให้เกิดการลืมลงเวลางาน

จุดเด่นและปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน

บ้านหนองกงหมู่ที่1 

«จุดเด่น»

 •  มีโรงทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
 • การทำเกษตรผสมผสาน เพราะมีแหล่งน้ำและพื้นที่ปลูกผักหลากหลายชนิด

«ปัญหา»

 • ความยากจน
 • ยาเสพติด

บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่2

«จุดเด่น»

 • มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

«ปัญหา»

 • ขาดรายได้เสริม
 • เด็กบางคนไม่ได้รับการศึกษา

บ้านตาตึ๊ดหมู่ที่5

«จุดเด่น»

 • มีการเผาถ่านขาย
 • มีการสานตะกร้าขาย

«ปัญหา»

 • เสียงดังจากกลุ่มวัยรุ่น
 • แสงสว่างไม่เพียงพอ
 • ขาดรายได้เสริม

ความต้องการของคนในหมู่บ้าน

จากการสำรวจพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่อยากให้มีตลาดซื้อขายสินค้าในหมู่บ้าน เนื่องจากชาวบ้านมองว่าเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง มีรายได้หมุนเวียน กระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งออกผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน เพิ่มรายได้ รวามถึงอยากให้ทีมงานหรือผู้จัดตั้งโครงการ ติดตามโครงการอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

สิ่งที่ได้จากการทำงาน

 • การวางตัวให้เหมาะสมกับบุคคลและสถานที่
 • ได้เทคนิคการทำงานที่รวดเร็ว
 • การเข้าสังคม
 • การทำงานเป็นทีม
 • การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

สรุปผลการทำงาน จากการประชุมและนำเสนอทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบถึงปัญหาต่างๆที่กลุ่มนักศึกษาไม่ได้ทำงานในส่วนนั้น จากการนำเสนอของกลุ่มอื่นๆ รวมถึงความขาดตกบกพร่องในเรื่องต่างๆซึ่งข้าพเจ้าจะนำไปแก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้การทำงานของข้าพเจ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

อื่นๆ

เมนู