ข้าพเจ้า นายสุริยะ  โตอร่ามรัตน์   ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (HS01) คณะได้รับเลือกได้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรองโดยปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 กระผมได้เดินทางไปรายงานตัวทำงานวันแรก ณ ที่ว่าการอำเภอนางรอง โดยได้เลือกให้สังกัดหน่วยงาน “สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง” วันแรกได้พบปะนายสุรพันธ์ สุริยพันตรี พัฒนาการอำเภอนางรองและพี่ๆพัฒนากรอำเภอนางรอง หลังจากนั้นได้เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงการปฏิบัติตัวในสถานที่ราชการ ได้ไปแนะนำตัวเองกับนายอำเภอนางรอง

วันที่ 4กุมภาพันธ์ 2564 การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงการปฏิบัติพัฒนากรให้การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้ประสบผลสำเร็จตามแนวทางเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่โครงการกำหนด ในการนี้ได้เรียนรู้ภารกิจงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรองการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564นายสุริยะ โตอร่ามรัตน์ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านมะขามโพรง หมู่ที่ 4 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการนี้ได้ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ครัวเรือนในการเสนอโครงการเพื่อขอยืมเงินทุนไปประกอบอาชีพ

 

อื่นๆ

เมนู