การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนของตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จากกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ซึ่งได้ทำการลงสำรวจเก็บข้อมูลชุมชนในตำบลหนองกงทั้งหมด ๕ หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านหนองตาไก้ บ้านตาไก้น้อย บ้านโคกพลวง บ้านหนองพลวง และโคกศรีพัฒนา การสำรวจข้อมูลแบ่งออกเป็น ด้านข้อมูลส่วนตัว ด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของชุมชน ด้านสภาพและความต้องการของชุมชน และด้านการท่องเที่ยวของชุมชน

          ด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกรและทำงานในพื้นที่อำเภอที่ตนเองอาศัยอยู่ และประกอบอาชีพเสริม เช่น ขายไม้ดอกไม้ประดับ ทอผ้าไหม ผลผลิตที่ได้จากการทำเกษตรกรถูกนำไปใช้ในการบริโภค/บริโภค และจำหน่าย ซึ่งต้นทุนในการผลิตเฉลี่ย ๑๕,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากเงินตนเอง รายได้ในครัวเรือนเฉลี่ย ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ ต่อเดือน

 ด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน ความโดดเด่นของชุมชนคือ ผ้าไหมตีนแดงและไม้ดอกไม้ประดับ ทุกหมู่บ้านมีการจัดการกับสิ่งแวดล้อม ปัญหาในชุมชนที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านวัยรุ่น ซึ่งทางชุมชนได้มีการประชุมหารือเพื่อแก้ไขและจัดการปัญหาแล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จตามที่คาดหวัง

ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน หมู่บ้านหนองตาไก้และตาไก้น้อยได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้าน ท่องเที่ยวไหมบุรีรัมย์ เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อใช้ในการทอผ้าไหม เป็นอีกหนึ่งอาชีพภายในชุมชนและบ้านโคกพลวงมีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องการปลูกไม้ดอกไม้ประดับขายภายในครัวเรือน

ด้านสภาพและความต้องการของชุมชน ชาวบ้านต้องการยกระดับผลผลิตภัณฑ์ผ้าไหม โดยอยากให้มีหน่วยงานเข้ามาจัดอบรมสอนทำลายผ้าไหมใหม่ๆ และมีระบบการจัดจำหน่ายผ้าไหมเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชน นอกจากนี้ยังต้องการให้ชุมชนกลายเป็นแหล่ะท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างเต็มตัว

            การลงสำรวจข้อมูลในชุมชนตำบลหนองกง ได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดีและอย่างดีความร่วมมือในการตอบคำถามแก่ผู้ปฏิบัติงานดีมาก ทำให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตามความต้องการและนำข้อมูลได้ไปวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนต่อไป

 

 

 

อื่นๆ

เมนู