การลงพื้นที่ของเดือนเมษายน กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ลงสำรวจชุมชนเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามเรื่อง ปุ๋ยชีวภาพ ในตำบลหนองกง และเข้าร่วมพิธีการยกเสาเอก-เสาโท ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในตำบลหนองโสน นอกจากการลงพื้นที่ภายในชุมชนแล้ว กลุ่มผู้ปฏิบัติจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลงสำรวจชุมชนในช่วงเดือนที่ผ่านมาอีกด้วย

พิธียกเสาเอก-เสาโทศาลาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง ศูนย์ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชาวบ้านภายในชุมชนและผู้ที่สนใจ ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งกิจกรรมนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนตำบลหนองโสน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในชุมชน โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา 09.19 น. ประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง และเจ้าคณะตำบลหนองกง ประธานฝ่ายฆราวาส นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง ประธานยกเสาเอก ดร.สนธยา ไกรรณภูมิ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และประธานเสาโท นายวุฒินันท์ ประสงค์ทรัพย์ นายกอบต.เย้ยปราสาท เวลา 10.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธิมนต์ และถวายภัตตาหารเพล เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน เวลา 13.00 น. ประชุมเตรียมงานการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากกิจกรรมพิธียกเสาเอก-เสาโทแล้ว ผู้ปฏิบัติงานก็ได้ลงสำรวจข้อมูลเรื่อง ปุ๋ยชีวภาพ ในพื้นที่ตำบลหนองกง เพื่อต้องการทราบข้อมูลว่าชาวบ้านในตำบลหนองกงมีการปลูกพืชประเภทใดบ้าง มีการใช้ปุ๋ยประเภทใดในการเพาะปลูก และชาวบ้านในชุมชนรู้จักปุ๋ยชีวภาพมากน้อยเพียงใดรวมถึงวิธีการทำปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งจากการสำรวจพบว่าส่วนใหญ่พอรู้เกี่ยวกับปุ๋ยชีวภาพอยู่บ้าง แต่ยังมีความรู้ไม่เพียงพอจึงต้องการให้จัดอบรมเพิ่มเติมเรื่องปุ๋ยชีวภาพ นอกจากกิจกรรมการลงพื้นที่ที่ผ่านมาตลอดทั้งเดือน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในด้านจุดเด่น ความต้องการ และปัญหาของแต่ละหมู่บ้านในตำบลหนองกง มาวิเคราะห์ สรุปผล นำเสนอแก่อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนพัฒนาชุมชนต่อไป

ในการลงพื้นที่ทำกิจกรรมภายในชุมชนและสำรวจเก็บข้อมูลครั้งนี้ มีอุปสรรคอยู่บ้างเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ไม่ค่อยเป็นใจ เพราะมีฝนตกขณะลงพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่บ่อยครั้ง การทำงานจึงไม่ค่อยเต็มที่นัก แต่ผู้ปฏิบัติงานก็พยายามเก็บข้อมูลให้ได้ตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานทุกคนก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการทำกิจกรรมต่างๆภายในชุมชน

 

 

อื่นๆ

เมนู