ข้าพเจ้านางสาวจริยา สิงสมบัติ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1

ได้ลงฟื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.

ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองกง หมู่ที่1 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้มีการจัดประชุกสมาชิกของกลุ่ม HSO1 ประเภทบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 8 คน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงฟื้นที่ หมู่บ้านหนองกง ต.หนองกง อ.นางรอง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนในตำบลหนองกง ได้มีการสำรวจรวบรวมข้อมูลในหมู่ที่ 3 4 6 7 และ10 ข้าพเจ้าและทีมงานจึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

 

จากการสำรวจ ระดับครัวเรือน หมู่บ้านหนองตาไก้(หมู่3) และตาไก้น้อย(หมู่4) อาชีพส่วนใหญ่จะเป็นการทอผ้าขาย และคนในชุมชนมีความต้องการที่จะให้ช่วยหาแหล่งในการขายสินค้า และสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าให้มีรายได้ที่ดี หมู่บ้านโคกพลวง(หมู่6) และหนองพลวง(หมู่10) อาชีพส่วนมากจะเป็นการปลูกต้นไม้ขาย ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือเรื่องของถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ อยากให้มีการซ่อมแซมถนน และสนับสนุนเรื่องการปลูกต้นไม้ของคนในชุมชน และหมู่บ้านโคกศรีพัฒนา(หมู่7)พบว่าผู้คนส่วนใหญ่จะทำอาชีพทำนา เกษตร หรือค้าขายเป็นส่วนมาก และคนในชุมชนมีปัญหาที่พบส่วนมากเป็นเรื่องของการขาดแคลนน้ำปะปา หรือน้ำสะอาดไว้กินไว้ใช้ ปัญหาที่รองลงมาคือปัญหาเรื่องมลพิษ ฝุ่น ควัน เนื่องจากมีการเผาขยะ เผาอ้อย ภายในชุมชน เพราะไม่มีวิธีการจัดการที่ดีนัก และคนชุมชนมีความต้องการที่จะอยากให้ขุดสระเพิ่มเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใว้ในชุมชน

 

 

อื่นๆ

เมนู