ข้าพเจ้านางสาวจีราวดี กันเกตุ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองกง หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้เข้าร่วมรับฟังการอบรมเรื่องการทำปุ๋ยอัดเม็ด  ณ  ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล อาคาร6 ชั้น2 และได้เข้าร่วมงานผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ผ่านช่องทาง Youtube
     ในวันที่ 29 เมษายน 2564 นางสาวฉะไมพร แผ้วพลสง ผู้ใหญ่บ้านหนองยายพิมพ์ ได้บรรยายเกี่ยวกับการทำปุ๋ยอัดเม็ดในครั้งนี้   อธิบายถึงความเป็นมา สูตรในการทดลอง และราคาของปุ๋ย ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านในพื้นที่เป็นเกษตรกรจึงได้รวมกลุ่มเพื่อที่จะศึกษาการทำปุ๋ยอัดเม็ดโดยผู้ใหญ่บ้านได้กล่าวว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)    ได้มีการให้ความรู้เพิ่มเติมในครั้งนี้และในการทำปุ๋ยอัดเม็ดนี้ได้งบประมาณจากทางรัฐบาลเพื่อเป็นต้นทุนในการผลิต ในส่วนราคาของปุ๋ยเมื่อนำมาจำหน่ายจะมีราคาอยู่ที่กระสอบละ 400 บาท วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เข้าร่วมรับชมการทอดผ้าป่า ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง  ณ  บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ รับฟังการบรรยายเรื่อง กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั้งยืนในยุค World Disruption  โดย ดร.ยักษ์ วิวัตน์ ศัลยกำธร และการบรรยายของคุณโจน จันได เรื่อง กสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา:ทางเลือกและทางรอดในโลกยุค Viral Disruption รับฟังบรรยายผ่านทางออนไลน์โดยการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง HUSOC-BRU Channel
     จากการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาถือว่ายังไม่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19 ที่กำลังระบาดในช่วงนี้ทำให้การได้รับข้อมูลต่างๆไม่สมบูรณ์ครบถ้วน เช่น การฟังบรรยายในการทำปุ๋ยอัดเม็ดในครั้งนี้ไม่ได้เห็นภาพวิธีการทำที่ชัดเจนจึงทำให้ได้รับข้อมูลมาไม่ครบถ้วน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู