ข้าพเจ้านางสาวจีราวดี กันเกตุ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองกง อำเภอนางนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้เข้าร่วมอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  โดยผู้ช่วยประทวน ดำเสนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองกง  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

 

ตำบลหนองกงชาวบ้านส่วนใหญ่จะนิยมปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคกันเองภายในครอบครัวโดยใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในการดูแลพืชผัก ทั้งนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้มาให้ความรู้เรื่องปุ๋ยหมักชีวภาพและบอกวิธีการและขั้นตอนการทำจุลินทรีย์จากดินขุยไผ่ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ออร์โมนนมสด

 

โดยผู้ช่วยได้อธิบายถึงขั้นตอนการทำ การนำไปใช้และได้บอกประโยชน์ของจุลินทรีย์แต่ละชนิดซึ่งวิธีการทำและขั้นตอนต่างๆจะมีดังนี้

1.      การทำจุลินทรีย์จากดินขุยไผ่(การเลี้ยงจุลินทรีย์) มีวิธีการทำดังนี้

ส่วนผสมและอุปกรณ์

1)     ดินขุยไผ่  3 ช้อน

2)     น้ำตาลทรายแดง 3 ช้อน

3)     น้ำเปล่า

4)     ภาชนะสำหรับใช้ในการผสม

5)     กระดาษหนังสือพิมพ์

ขั้นตอนการทำ

นำดินขุยไผ่ น้ำตาลทรายแดง ใส่ลงในภาชนะผสมส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นค่อยๆเติมน้ำเปล่าลงไปค่อยๆผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันและสามารถปั้นเป็นก้อนได้เมื่อได้แล้วให้นำก้อนดินที่ได้แล้วมาห่อใส่กระดาษไว้และเก็บไว้ 7 วัน เพื่อนำไปทำจุลินทรีย์ต่อไป

2      จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากไข่ไก่

ส่วนผสมและอุปกรณ์

1)     ไข่ไก่ 3 ฟอง

2)     กะปิ 1 ช้อน

3)     ผงชูรส 1 ช้อน

4)     น้ำตาลทรายแดง 1 ช้อน

5)     ยาคูลท์ 1 ช้อน

6)     น้ำปลา 1 ช้อน

7)     ภาชนะสำหรับผสม (ชาม ถ้วย)

8)     ขวดพลาสติก

ขั้นตอนการทำ

ตอกไข่ใส่ชามจากนั้นใส่กะปิ ผงชูรส น้ำตาลทรายแดง น้ำปลา และยาคูลท์ลงตามลำดับ จากนั้นละลายน้ำให้เป็นเนื้อเดียวกันเมื่อได้แล้วทิ้งไว้สักพักแล้วนำมากรอกใส่ขวดพลาสติกที่สะอาด

ขั้นตอนการนำไปใช้

นำฮอร์โมนไข่ที่ผสมไว้แล้วมาเติมน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในอัตราส่วน 1:1 (น้ำขวด1ต่อฮอร์โมน1ช้อน) ทำการเขย่าส่วนประผสมทั้งหมดให้เข้ากันจากนั้นนำไปตากแดด 1 – 3 เดือน (ต้องทำการเขย่าขวดทุกวันในระหว่างการหมักจุลินทรีย์) เมื่อได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเต็มที่พร้อมนำไปใช้ในการฉีดพ่นทางใบโดยวิธีการผสมคืออัตราส่วน 1:20 (จุลินทรีย์1ขวดต่อน้ำ20ส่วน)

ประโยชน์ต่อพืชและดินของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง :
– ช่วยในการย่อยธาตุอาหารและอินทรีย์วัตถุในดิน ให้คลายธาตุอาหารที่ค้างอยู่ในดินออกมา เพื่อให้พืชดูดซึมไปใช้ได้ง่าย
– เร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชแข็งแรงแล้วโตเร็วเป็น 3 เท่า จากงานวิจัยของญี่ปุ่น พบว่าช่วยเพิ่มผลผลิตในนาข้าวได้ครึ่งหนึ่ง เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
– ทำให้รากพืชแข็งแรงและหาอาหารได้ดีขึ้น ใช้กับนาข้าวช่วยเร่งการแตกกอของข้าว และช่วยให้ต้นพืชแตกใบได้ดี ไม่เหี่ยวง่าย
– ทำลายจุลินทรีย์ไม่ดีในดิน ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคพืช

3       การทำฮอร์โมนนมสด

ส่วนผสมและอุปกรณ์

1)     นมจืด 1 กล่อง

2)     ยาคูลท์ 1 ช้อน

3)     ผงชูรส 1 ช้อน

4)     น้ำตาลทรายแดง 1 ช้อน

5)     กะปิ 1 ช้อน

6)     น้ำปลา 1 ช้อน

7)     ภาชนะสำหรับผสม (ชาม ถ้วย)

8)     ขวดพลาสติก

ขั้นตอนการทำ

เทนมจืดลงในชามตามด้วยยาคูลท์ ผงชูรส น้ำตาลทรายแดง กะปิ น้ำปลาละลายตามลำดับเมื่อส่วนผสมเข้ากันจากนั้นทิ้งไว้สักพักเมื่อได้แล้วนำบรรจุใส่ขวดพลาสติกเก็บไว้ในที่ร่ม 7 วัน จึงสามารถนำมาใช้ได้

ขั้นตอนการนำไปใช้

นำฮอร์โมนนมสดมาใช้ในอัตราส่วน 1:20 (ฮอร์โมนนมสด1ขวดต่อน้ำ20ส่วน)

ประโยชน์ต่อพืชและดินของฮอร์โมนนมสด :
– เป็นธาตุอาหารพืชทั้งธาตุหลักและธาตุรอง
– พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้โดยง่าย

– เร่งการแตกยอดใหม่ และเพิ่มการแตกกอของพืช
– เพิ่มจำนวนการออกดอก และทำให้ก้านดอกแข็งแรงไม่ร่วงหล่นง่าย
– ทำให้ไม้ผลมีผลรสหวานกรอบอร่อย และผักกินใบทำให้ใบกรอบหวาน

 

จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ทำให้ทราบถึงประโยชน์ของปุ๋ยหมักชีวภาพ ขั้นตอนการทำและการนำไปใช้โดยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั้นจะได้ประสิทธิภาพที่ดีหากมีสีแดงแกมม่วง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งน้ำที่ใช้ในการทำ แสงแดด และปัจจัยอื่นๆและจากการทดลองใช้ของผู้ช่วยนั้นถือว่าประสบผลสำเร็จจึงได้นำความรู้ในเรื่องนี้มาเผยแพร่ต่อทีมผู้ปฏิบัติงาน ชาวบ้าน ได้นำไปใช้และนำไปพัฒนาต่อในขั้นต่อไป

 

เอกสารอ้างอิง : MOJA FARM.จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง.Retrived March 10, 2021, from http://www.xn--82c0cecj2gb7jodo.com/index.php/organic-fertilizer-and-enzyme-ionic-plasma/02-psb-photosynthesis-bacteria-srb-sulfur-reducing-bacteria

MOJA FARM.ฮอร์โมนนมสด.Retrived March 10, 2021, from,http://www.xn--82c0cecj2gb7jodo.com/index.php/organic-fertilizer-and-enzyme-ionic-plasma/05-fresh-milk-hormone-fertilizer

อื่นๆ

เมนู