ข้าพเจ้านายเขมวัฒน์  ยอดผล  ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลหนองกง  ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T  ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases)  โดยกลุ่มบัณฑิตนั้นได้รับมอบหมายให้ลงสำรวจพื้นที่ ทั้งหมด 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ 7 บ้านโคกศรีพัฒนา , หมู่ 8 บ้านบุตาเวสน์ , หมู่ 9 บ้านก้านเหลือง , หมู่ 10 บ้านหนองพลวง , หมู่ 11 บ้านหนองบัว ส่วนตัวผู้ปฏิบัติงานนั้นได้รับมอบหมายจากเพื่อนๆ ให้ลงสำรวจในหมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง ซึ่งในหมู่ที่ 10 นั้น ไม่มี ศาสนสถาน โรงเรียน และตลาด

วันที่ 5 กันยายน 2564   เวลา 13.30 น. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานทั้งตำบลหนองกงและหนองยายพิมพ์ ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ และชี้แจงเรื่องรายละเอียดในการทำงานเดือนกันยายน โดยให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases) กลุ่มบัณฑิตได้รับผิดชอบ ทั้งหมด 5 หมู่บ้าน

วันที่ 11-12 กันยายน 2564  เวลา 11.00 น. ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจ ตำบลหนองกง หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง ได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases) โดยมีแบบสอบถามจำนวน 6 ข้อ ได้แก่ การประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน , การสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน , การดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ , การรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว , ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ , เมื่อกลับจากการทำภารกิจหรือกิจกรรมนอกบ้าน ให้ล้างมือ ชำระร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งกายทันที หรือไม่ โดยภาพรวมนั้นชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่มีชาวบ้านบางกลุ่มนั้นไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด – 19

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจพื้นที่อีกครั้ง แต่ก็ได้มีอุปสรรค คือ ฝน ที่ตกลงมาทำให้ยากลำบากในการเดินทาง และได้ข้อมูลเพียง 3 หลังเท่านั้น

ในการลงพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านหนองพลวง นั้น ข้าพเจ้านั้นได้สำรวจข้อมูล ซึ่งชาวบ้านนั้นได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่มีชาวบ้านบางกลุ่มนั้นไม่ได้ป้องกันตนเองตามมาตรการโควิด – 19  และยังมีอุปสรรคคือฝนที่ตกลงมาแต่ก็ยังได้รับข้อมูลมาครบถ้วน

คำสำคัญ : บ้านหนองพลวง , โรคติดต่ออุบัติใหม่ , ลงพื้นที่ , โควิด – 19

อื่นๆ

เมนู