นายกิตติภัฎ ปิ่นแก้ว นักศึกษา

ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01

       นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ประจำหลักสูตร ตำบลหนองกง วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้าการประชุมนัดหมายการปฏิบัติงานผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา ตึก 25 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

       วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้าร่วมการประชุมนัดหมายการปฏิบัติงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ชี้แจงการปฏิบัติงาน และมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงาน ทั้ง 2 ตำบล คือ ตำบลหนองกง ตำบลหนองยายพิมพ์ สำหรับกลุ่มนักศึกษาของตำบลหนองกงได้รับผิดชอบ คือ ตอบแบบสอบถาม : โครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T สำหรับลูกจ้างโครงการ และกรอกข้อมูลลงในระบบในหัวข้อดังต่อไปนี้ ได้แก่ 1. ตำบลเป้าหมาย 2. ลูกจ้างโครงการ 3. ครอบครัวลูกจ้างโครงการ 4. ชุมชนภายใน 5. ชุมชนภายนอก 6. อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 7. เจ้าหน้าที่โครงการ USI 8. ผู้แทนตำบล 9. หน่วยงานภาครัฐ 10. หน่วยงาน อปท 11. เอกชนในพื้นที่ และนัดหมายการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ภาพการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา ตึก 25 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาเสริมสร้างทักษะในการสร้างอาชีพในชุมชนและการทำตลาดส่งออก ในการอบรมนั้นจะแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย การอบรมภาคเช้าจะมุ่งเน้นการตั้งกลุ่มสัมมาชีพ ยังมีการอบรมในการบอกที่มาของแบรนด์สินค้า  เกี่ยวกับแบรนด์สินค้าของตนเองยังไงให้น่าสนใจ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของแบรนด์สินค้า และส่วนของภาคบ่ายจะเป็นการนำแบรนด์สินค้าไปปรโมทสินค้า โดยการสร้างแฟนเพจFacebookเพื่อเป็นการนำสินค้าออกจำหน่ายทางออนไลน์เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้กรอกข้อมูลจากแบบสอบถาม SROI ลงในระบบ ในหัวข้อดังต่อไปนี้ ได้แก่ 1. ลูกจ้างโครงการ 2. ครอบครัวลูกจ้างโครงการ 3. ผู้แทนตำบล 4. หน่วยงาน อปท  

สรุปจากการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการอบรมนั้นทำให้ได้ความรู้เรื่องต่างๆ เช่นตั้งกลุ่มสัมมาชีพ การทำให้เเบรนด์สินค้ามีความน่าสนใจ การสร้างแฟนเพจFacebook และข้าพเจ้าจะนำความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับตนเอง และผู้อื่นที่สนใจ

คำสำคัญ: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ, นักศึกษา, อบรมเชิงปฏิบัติการ, แฟนเพจFacebook, แบรนด์สินค้า

อื่นๆ

เมนู