นายกิตติภัฎ ปิ่นแก้ว นักศึกษา

ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01

นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ประจำหลักสูตร ตำบลหนองกง วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมฟังการเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนองและปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน และวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมอบรมการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดแบบชีวภาพ ณ โรงผลิตปุ๋ย หมู่ที่ 1 บ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้าร่วมฟังการเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนองและปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน ในการเข้าร่วมครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้นั่งรับฟังการเสวนาและได้ร่วมปลูกป่า

ภาพในการทำงาน

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ณ โรงผลิตปุ๋ย หมู่ที่ 1 บ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้าร่วมได้เข้าร่วมอบรมการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดแบบชีวภาพ โดย นางสาวฉะไมพร แผ้วพลสง ผู้ใหญ่บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเกียร์ติมาเป็นวิทยากรในการสอนการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด ในขั้นตอนต่างๆอย่างละเอียด

ภาพในการทำงาน

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลองค์ความรู้หลายแขนงสร้างรากแก้วให้ประเทศ  ซึ่งข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มนักศึกษาได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 2. เกษตรกรในท้องถิ่น

ภาพในการทำงาน

และทีมนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ จัดทำวิดีโอรณรงค์การฉีดวัคซีน เพื่อลดการระบาดของโรคโควิด-19

ภาพในการทำงาน

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน ซึ่งได้เข้าร่วมฟังการเสวนาลั่นทุ่งสนั่นทั่วสามหนองและปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน ในการเข้าร่วมครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้นั่งรับฟังการเสวนาและได้ร่วมปลูกป่า และผู้ปฏิบัติงานทุกท่านในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้าร่วมได้เข้าร่วมอบรมการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดแบบชีวภาพ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน covid-19 ทำให้มีผลกระทบในการด้านการทำงาน จึงต้องมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ซึ่งการปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน ของข้าพเจ้านั้นได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจากการร่วมมือของทุกคน

อื่นๆ

เมนู