นายกิตติภัฎ ปิ่นแก้ว นักศึกษา

ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01

       นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ประจำหลักสูตร ตำบลหนองกง วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองหนองกง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าอบรมเรื่อง การทำสบู่เหลวและสบู่ก้อน และจัดทำวิดีโอ Hackathon ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2564

       วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองหนองกง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการทำสบู่เหลวและสบู่ก้อน ในการทำสบู่ก็จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือชนิดเหลวและชนิดก้อน จากที่ข้าพเจ้าได้ลงมือทำจึงสังเกตเห็นถึงความยากของการทำสบู่ในแต่ละชนิดที่แตกต่างกันดังนี้ สบู่เหลวต้องใช้เวลามากในการทำจะต้องใจเย็นและทำช้า ๆ เพื่อให้ส่วนผสมที่เราทำเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ถ้าหากในขณะที่เรากวนให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวแรงเกินไปจะทำให้เกิดฟองเป็นจำนวนมาก ส่วนสบู่ก้อนนั้นการผสมส่วนผสมก็ปกติ จะยากตรงที่การนำส่วนผสมไปใส่เเม่พิมพ์ และรอให้สบู่ในแม่พิมพ์แข็งตัว

ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมทำสบู่เหลวและสบู่ก้อน

 

 

วันที่ 18-20 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้า และตัวแทนกลุ่มนักศึกษา บัณฑิต ประชาชน ได้ร่วมกันจัดทำวิดีโอขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของแต่ละตำบลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งตำบลของข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการทำผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ ทีมของข้าพเจ้าชื่อ D.D.F. และหน้าที่ในการจัดทำวิดีโอของข้าพเจ้าคือตากล้อง ซึ่งทีมของข้าพเจ้าเป็นตัวแทนจากตำบลหนองกง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ Hackathon

รูปภาพการทำคลิปวิดีโอ Hackathon

วันเสาร์วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าและสมาชิกกลุ่มนักศึกษาได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อดังต่อไปนี้ ได้แก่ โรงเรียน ศาสนสถาน ตลาด และที่พักอาศัย เนื่องด้วยสถานการณ์โรค Covid19 ในการเก็บข้อมูลจึงต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงไปขอข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน แทนการเดินเก็บข้อมูลทีละหลังคาเรือน

รูปภาพการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

       สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม  ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการทำสบู่เหลวและสบู่ก้อน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน covid-19 ทำให้มีผลกระทบในการด้านการทำงาน จึงต้องมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ซึ่งการปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม ของข้าพเจ้านั้นได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจากการร่วมมือของทุกคน

อื่นๆ

เมนู