ข้าพเจ้า นายกิตติภัฎ ปิ่นแก้ว นักศึกษา

หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1

       นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ประจำหลักสูตร  ต.หนองกง วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2564 ได้เข้าร่วมพิธียกเสาเอกเสาโท โดยทุกคนได้ร่วมมือกันเตรียมงาน และ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564  ที่สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ  ห้องประชุมอาคาร 25 ชั้น 2  อาจารย์ประจำหลักสูตรนัดหมาย ประชุมสรุปผลการทำงานของเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม และการปฏิบัติงานในเดือนถัดไป

 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้เข้าร่วมพิธียกเสาเอกเสาโทเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดดบุรีรัมย์  ข้าะเจ้าและทีมงานได้ทำการจัดเตรียมสถานที่ เช่น จัดวางโต๊ะเก้าอี้ การปูเสื่อ การยกต้นไม้มาตกแต่งสถานที่ การยกของจัดเตรียมต่างๆ และเข้าร่วมพิธีภายในงาน

ภาพในการทำงาน

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้น 2 ในการประชุมมีผู้เข้าร่วมคืออาจารย์ประจำหลักสูตรเเละผู้ปฎิบัติงานทุกคนและ ในการประชุมก็จะเป็นการประชุมสรุปผลการทำงานของเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม พูดถึงสิ่งที่ได้จากการทำงาน ปัญหาด้านการทำงาน เป็นต้น  เพื่อให้ทราบถึงปัญหาของชุมชนของพื้นที่ที่ได้รับหมอบหมาย  และจะนำไปปรับแก้

ภาพการนำเสนองาน

 

สรุปผลการทำงาน จากการลงพื้นที่ทำงานและการประชุมนำเสนอทำให้ข้าพเจ้า ได้เห็นปัญหาของชุมชนว่ามีอะไรที่ต้องปรับแก้ไข ได้ฟังปัญหาที่กลุ่มอื่นพบว่ามีอะไรบ้าง ได้ฟังวิธีการปฏิบัติงานของกลุ่มประชาชน กลุ่มบัณฑิต และกลุ่มอื่นต่างตำบล ทำให้เห็นถึงข้อผิดพลาดของกลุ่มข้าพเจ้ามีอย่างไรบ้าง และจะนำข้อผิดพลาดนั้นมาปรับแก้ในเดือนถัดไป เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง

 

 

อื่นๆ

เมนู