ข้าพเจ้านางสาวสุภาพร โสกูล ปฏิบัติงานในประเภทประชาชน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HSO1 ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ ๑ มหาลัย ๑ตำบล(มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ได้รับหน้าที่สำรวจเก็บข้อมูลในตำบลหนองกง รับผิดชอบในหมู่ที่ 8, 9 ,11

ในวันที่ 22 มีนาคม 2564ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ร่วมพิธียกเสาเอก-เสาโทศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง ณ ตำบลหนองโสน โดยมีพระครูวิสุทธิพัฒนาพิรมย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ปลัดอาวุโสอำเภอนางรองเป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ดร. สนธยา ไกรรณภูมิเป็นประธานยกเสาเอกและนางอรพิน ไกรรณภูมิ เป็นประธานยกเสาโท โดยมี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ประกอบพิธีพราหมณ์ มีผู้นำชุมชน และพี่น้องชาวบ้าน  และผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ ๑ มหาลัย ๑ตำบล(มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) เข้าร่วมงานบุญครั้งนี้ด้วย

วันที่ 7เมษายน 2564  ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้เข้าประชุมสรุปผลงานประจำเดือน กุมภาพันธ์,เดือนมีนาคม 2564 โดยมีหัวข้อการปฏิบัติงาน

-การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบรายงาน

-สิ่งที่ได้จากการทำงาน

-ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

-ข้อเสนอแนะที่จะใช้ในการทำงาน

-จุดเด่นแต่ละหมู่บ้าน

-ความต้องการแต่ละหมู่บ้าน

-ปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน

กลุ่มประชาชนตำบลหนองกงได้นำเสนอในหัวข้อต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 7 เมษายน 2564  ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้สำรวจเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ปุ๋ยชีวภาพ ในตำบลหนองกง รับผิดชอบในหมู่ที่ 8,9,11 เป็นการเก็บข้อมูลในโทรศัพท์มือถือ กลุ่มประชาชนตำบลหนองกง ได้ลงพื้นที่เบื้องต้นแล้ว แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 ทำให้ยังไม่ได้ทำการสำรวจเพิ่มเติม

 

พิธียกเสาเอก-เสาโทศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง ณ ตำบลหนองโสน

 

วันที่ 7 เมษายน 2564 ประชุมสรุปผลงานประจำเดือน กุมภาพันธ์,เดือนมีนาคม 2564

 

 

สำรวจเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ปุ๋ยชีวภาพ ในตำบลหนองกง

 

 

การปฏิบัติงานในเดือนเมษายน 2564 ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมายเรื่องการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง เพื่อใช้ ในการเรียนรู้ของคนในชุมชน การสรุปงานทำให้กล้าแสดงออก ส่วนการลงพื้นที่ได้ฟังเพื่อนในกลุ่มสอบถามและสรุปพอสังเขปได้ความว่า คนในชุมชนชาวบ้านเคยใช้ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ของกลุ่มปุ๋ยบ้านหนองกง ใช้เพราะราคาถูก ปลอดภัยดินมีสภาพดีขึ้น ปลูกพืชก็งดงาม  และท้ายนี้ข้าพเจ้าก็ได้อบรมทักษะผ่านทั้ง 4 ด้าน มีด้านดิจิทัล ด้านสังคม ด้านภาษาอังกฤษและด้านการเงิน ทำให้เกิดความรู้ขึ้นมาก มีประโยชน์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

อื่นๆ

เมนู