ข้าพเจ้านายนราชัย ขวัญสุข นักศึกษา
ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตรHS01 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด
ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

        ข้าพเจ้านายนราชัย ขวัญสุข พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลหนองกงได้เข้าร่วมประชุมการวางแผนการทำงานทางออนไลน์ ผ่านทางระบบ Google Meet ในเรื่องของการแบ่งงานการลงพื้นที่ทำแบบสอบถาม U2T-SROI และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีหัวข้อในการอบรมดังนี้ 1. การจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพ 2. นักเล่าเรื่องและสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ประจำตำบล 3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

        เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ช่วงเวลาประมาณ 16.00 นาฬิกา ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมการวางแผนในการทำงานทางออนไลน์ ผ่านทางระบบ Google Meet ในเรื่องของการแบ่งงานการลงพื้นที่ทำแบบสอบถาม U2T-SROI ซึ่งกลุ่มนักศึกษาได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ทำแบบสอบถาม U2T-SROI ในหัวข้อการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ และได้รับมอบหมายให้นำข้อมูลแบบสอบถาม U2T-SROI จากผู้ปฏิบัติงานในตำบลหนองกง เพื่อนำข้อมูลมากรอกลงในระบบ

        เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เป็นตัวแทนของกลุ่มนักศึกษาในการสัมภาษณ์ ดร.ธิติ ศรีใหญ่ อาจารย์ประจำหลักสูตรผู้ดูแลโครงการ U2T ของตำบลหนองกง ซึ่งในการสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)

        เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งมีหัวข้อในการอบรมดังนี้ 1. การจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพ 2. นักเล่าเรื่องและสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ประจำตำบล 3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและผลิตภัณฑ์ชุมชน

        เวลาประมาณ 09.30-10.00 นาฬิกา อาจารย์ธนกร เพชรสินจร กล่าวรายงานต่อรองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม กล่าวเปิดงานตามลำดับ

        เวลาประมาณ 10.00-11.00 นาฬิกา รับฟังบรรยายในหัวข้อการจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพ โดย ดร.เมษยา บุญสีลา เป็นวิทยากรในการบรรยายและให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งได้บรรยายเริ่มตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่ม ขั้นตอนในการจัดตั้งกลุ่ม กลุ่มที่ประสบความสำเร็จ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมูลค่าสินค้าทางการเกษตร รวมถึงคุณสมบัติของกลุ่มอาชีพที่ขอจดทะเบียนจัดตั้งอาชีพ เป็นต้น

        เวลาประมาณ 11.00-12.00 นาฬิกา รับฟังบรรยายในหัวข้อนักเล่าเรื่องและสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ประจำตำบล โดย อาจารย์วงจันทร์ พูลเพิ่ม เป็นวิทยากรในการบรรยายและให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งได้บรรยายเกี่ยวกับการเล่าเรื่องหรือที่มาเริ่มตั้งแต่ชื่อ “หนองกง” ว่ามีความเป็นมาอย่างไร การจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพเริ่มเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เกิดขึ้นได้อย่างไร โดยการบรรยายเล่าเป็นเรื่องราวสอนให้มีศิลปะในการเล่าเรื่อง เพื่อค้นหาเนื้อหาเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับชุมชนและผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาในชุมชน และให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของชุมชนตนเองรวมทั้งผลงานที่ได้ร่วมสร้างกันขึ้นมาในชุมชน

        เวลาประมาณ 13.00-15.30 นาฬิกา รับฟังบรรยายในหัวข้อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย ผศ.สนิท พาราษฎร์ เป็นวิทยากรในการบรรยายและให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งในการบรรยายจะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ การเลือกใช้ Application ที่เหมาะสม รวมถึงการลงมือทำ และได้ทำการจับสลากแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อช่วยกันสร้าง Webpage Facebook ขึ้นมามีวัตถุประสงค์ในการขายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด การโปรโมทปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด โดยตั้งชื่อ Webpage Facebook ว่า “ศูนย์จำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง”

        สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมงานทางออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดยกลุ่มนักศึกษาได้รับมอบหมายให้ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับอาจารย์ผู้ดูแลโครงการและกรอกข้อมูลลงในระบบ รวมทั้งเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งมีหัวข้อในการอบรมดังนี้ 1. การจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพ 2. นักเล่าเรื่องและสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ประจำตำบล 3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานประจำเดือนนี้ผ่านสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

คำสำคัญ : ระบบ Google Meet, อบรมเชิงปฏิบัติการ, การจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพ, นักเล่าเรื่องและสื่อความหมาย, การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, แบบสอบถาม U2T-SROI, ผลิตภัณฑ์ชุมชน, Application, Webpage Facebook

อื่นๆ

เมนู