1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
  4. HS01 ประชุมออนไลน์ รับฟังเสวนาจตุรภาคสี่ประสาน ลงพื้นที่อบรมและทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด เก็บข้อมูล CBD และทำผลของการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ของตำบลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของตำบลหนองกง

HS01 ประชุมออนไลน์ รับฟังเสวนาจตุรภาคสี่ประสาน ลงพื้นที่อบรมและทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด เก็บข้อมูล CBD และทำผลของการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ของตำบลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของตำบลหนองกง

ข้าพเจ้านายนราชัย ขวัญสุข นักศึกษา
ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตรHS01 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด
ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

        ข้าพเจ้านายนราชัย ขวัญสุข พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลหนองกงได้เข้าร่วมประชุมการวางแผนการทำงานทางออนไลน์ ผ่านทางระบบ Google Meet ในเรื่องของการแบ่งงานการลงพื้นที่ทำแบบสอบถามข้อมูล CBD ซึ่งกลุ่มนักศึกษาได้รับผิดชอบในหัวข้อ แหล่งน้ำในท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น หมู่ที่ 1 ที่พัก/โรงแรม และอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น รวมทั้งได้ทำผลของการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ของตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่มนักศึกษาได้จัดทำในหัวข้อแหล่งท่องเที่ยว เข้ารับฟัง จตุรภาคีสี่ประสาน เสวนาออนไลน์ผ่านทางระบบ Zoom และลงพื้นที่อบรมการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ณ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

        เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ช่วงเวลาประมาณ 09.00-12.00 นาฬิกา ได้เข้าร่วมรับฟังงานจตุรภาคีสี่ประสาน เสวนาออนไลน์ผ่านทางระบบ Zoom ผู้ดำเนินการเสวนา ได้แก่ นายชมพู อิสริยาวัฒน์ วิทยากรผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ นายคำเดื่อง ภาษี ประธานกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาในการเสวนาในครั้งนี้เกี่ยวกับการพัฒนาความรู้หรือการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs ย่อมาจาก Sustainable Development Goals–SDGs หรือแปลเป็นไทยก็คือ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” การพัฒนาที่สมดุลกันใน 3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน (Three Pillars of Sustainability) นั่นคือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและได้นำกลุ่มนักศึกษาลงไปขับเคลื่อนกับเทศบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป

        เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ได้ลงพื้นที่อบรมเกี่ยวกับการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ณ ศาลากลางบ้านหนองกง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เวลาประมาณ 09.30 นาฬิกา โดยมีวิทยากรให้ความรู้ในการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดคือ ผู้ช่วยประทวน ดำเสนา และทีมงาน ซึ่งในช่วงแรกนั้นจะเป็นการเล่าเรื่องการอบรมเกี่ยวกับการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ที่มาของการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และได้ลงมือปฏิบัติจริงในขั้นตอนการทำปุ๋ยตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการแพ็คใส่กระสอบแล้วเก็บไว้เพื่อจำหน่าย โดยสูตรปุ๋ยจะมีดังนี้ ได้แก่

        สูตรปุ๋ย วว. 6-3-3 (เร่งต้น)

           1. แม่ปุ๋ย 46-0-0 จำนวน 11 กิโลกรัม 2. แม่ปุ๋ย 18-46-0 จำนวน 7 กิโลกรัม 3. แม่ปุ๋ย 0-0-60 จำนวน 5 กิโลกรัม 4. ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 77 กิโลกรัม รวมเป็น 100 กิโลกรัม

        สูตรปุ๋ยข้าว 3-6-6 (เร่งดอก)

           1. แม่ปุ๋ย 46-0-0 จำนวน 2 กิโลกรัม 2. แม่ปุ๋ย 18-46-0 จำนวน 13 กิโลกรัม 3. แม่ปุ๋ย 0-0-60 จำนวน 10 กิโลกรัม 4. ปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 75 กิโลกรัม รวมเป็น 100 กิโลกรัม

        เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 10.30 นาฬิกา เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านทางระบบ Google Meet ซึ่งในการประชุมจะเป็นการแบ่งงานให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD ในกลุ่มนักศึกษาจะได้รับผิดชอบในหัวข้อ แหล่งน้ำในท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น หมู่ที่ 1 และอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น รวมทั้งได้ทำผลของการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ของตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่มนักศึกษาได้จัดทำในหัวข้อของการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยว

        เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 08.30 นาฬิกา ลงพื้นที่สอบถามข้อมูล CBD ในหัวข้อ แหล่งน้ำในท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น หมู่ที่ 1 ที่พัก/โรงแรม และอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น ภายในตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งได้ทำผลของการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ของตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในหัวข้อแหล่งท่องเที่ยวในตำบลหนองกง ได้ลงพื้นที่โดยทำแหล่งท่องเที่ยวเป็นสวนต้นไม้ CACTUS ในชุมชนของตำบลหนองกง เพื่อจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เป็นสวนต้นไม้ สวนดอกไม้ประดับ จุดเริ่มต้นของการปลูก การเพาะเลี้ยง ต้นไม้ ดอกไม้ประดับ ต้น CACTUS เริ่มมากจาก อาจารย์ขวัญสิริ ชนะเกียรติ จากนั้นคนในพื้นที่ก็เรียนรู้ในการปลูกต้นไม้ ทำเป็นสวนต้น CACTUS และเริ่มทำกันเป็นธุรกิจจนเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม แล้วยังค่อย ๆ เริ่มขยายขึ้นเรื่อย ๆ เป็นขนาดใหญ่ จนทำให้สามารถจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมสวนได้ โดยสวนต้นไม้ CACTUS อยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านโคกพลวง บ้านหนองพลวง บ้านหนองตาไก้ และหน้าวัดหนองตาไก้พลวง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

        สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมงานทางออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โดยได้รับมอบหมายให้ทำแบบสอบ CBD สอบถามข้อมูลแหล่งน้ำในท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น หมู่ที่ 1 ที่พัก/โรงแรม และอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เข้าร่วมรับฟังงานจตุรภาคีสี่ประสาน เสวนาออนไลน์ผ่านทางระบบ Zoom รวมทั้งได้ทำผลของการดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหารายพื้นที่ของตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในหัวข้อแหล่งท่องเที่ยวในตำบลหนองกง ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานประจำเดือนนี้ผ่านสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

คำสำคัญ : CACTUS, ระบบ Google Meet, ระบบ Zoom, SDGs, Sustainable Development Goals–SDGs, เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน, CBD

อื่นๆ

เมนู