ข้าพเจ้านายนราชัย ขวัญสุข นักศึกษา
ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตรHS01 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด
ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

        ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง ได้เข้าร่วมการอบรมการทำสบู่ก้อน สบู่เหลวฆ่าเชื้อและอบรมการรณรงค์การฉีดวัคซีน ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านหนองกง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ การทำคลิปแข่งขัน โครงการ U2T HACKATHON 2021 ได้เริ่มวางแผนและเริ่มถ่ายทำ เมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และลงพื้นที่เก็บข้อมูลซึ่งได้เก็บข้อมูลในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1. ที่พักอาศัย 2. ศาสนสถาน 3. โรงเรียน 4. ตลาด ซึ่งกลุ่มนักศึกษาได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่ของบ้านหนองกงหมู่ที่ 1 และบ้านโคกพัฒนาหมู่ที่ 2 

        เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้านายนราชัย ขวัญสุข ได้เข้าร่วมการอบรมการทำสบู่ก้อน สบู่เหลวฆ่าเชื้อและอบรมการรณรงค์การฉีดวัคซีน ซึ่งการทำสบู่ก้อนรวมทั้งสบู่เหลวฆ่าเชื้อทำขึ้นเพื่อไว้สำหรับชำระร่างกาย ทำให้ร่างกายสะอาดสู้กับภัย Covid-19 และการอบรมในวันนี้ข้าพเจ้าได้ลงมือปฏิบัติในการทำสบู่ก้อนและสบู่เหลวฆ่าเชื้อซึ่งมีสูตรและวิธีการทำ ดังต่อไปนี้

สูตรการทำสบู่เหลวฆ่าเชื้อ (สำหรับ 10 กิโลกรัม)

1. หัวเชื้อสบู่เหลว (แบบใส หรือ แบบมุก) 1 กิโลกรัม
2. หัวเชื้อ Texapon N8000 1 กิโลกรัม
3. ผงฟอง 1 ขีด
4. ผงข้น 4 ขีด
5. สารกันบูด 15 ซีซี
6. น้ำหอม 30 ซีซี
7. ตัวทำข้น Comperan KD หรือ K.D 1.5 ขีด
8. เดทตอล 2-3 ฝา
9. น้ำสะอาด 8 กิโลกรัม
10. สีผสมอาหาร (สามารถใส่สีตามที่เราต้องการได้)

วิธีทำ

1. นำผงฟองแช่น้ำละลายน้ำทิ้งไว้จนเป็นน้ำใส ๆ และนำผงข้นแช่น้ำ กวนให้ละลายทิ้งไว้จนเป็นน้ำใส ๆ เช่นกัน
2. จากนั้นนำหัวเชื้อสบู่เหลว หัวเชื้อ Texapon N8000 และผงฟองที่ละลายน้ำไว้แล้ว มาเทผสมกัน ใช้ไม้พายกวนไปในทิศทางเดียวกันจนละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
3. หลังจากนั้นค่อย ๆ ใส่น้ำทีละ 2 กิโลกรัม ใส่ลงไปและกวนไปในทิศทางเดียวกันเรื่อย ๆ จนใส่น้ำ
ครบทั้งหมด 8 กิโลกรัม
4. เมื่อทุกอย่างละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วให้ใส่ตัวทำข้น Comperan KD หรือ K.D และผงข้นที่ละลายน้ำไว้ และกวนให้เข้ากันอีกไปเรื่อย ๆ จนทุกอย่างละลายเข้ากัน
5. เติมสีผสมอาหาร น้ำหอม และสารกันบูด ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอน จากนั้นให้บรรจุลงในภาชนะที่เตรียมไว้

สูตรการทำสบู่ก้อนฆ่าเชื้อ (สูตรนี้สามารถทำได้ 10-15 ก้อน ขึ้นอยู่กับขนาดแม่พิมพ์)

1. กลีเซอรีนก้อน หรือ เบสสบู่ 1 กิโลกรัม
2. กลีเซอรีนเหลว 30 ซีซี
3. เดทตอล 1-2 ฝา
4. น้ำหอม 20 ซีซี
5. สีผสมอาหาร (สามารถใส่สีตามที่เราต้องการได้)

วิธีทำ

1. นำกลีเซอรีนก้อนไปละลายบนเตาหม้อต้มน้ำ ใช้วิธีเหมือนการตุ๋น จนละลายทั้งหมด
2. ใส่กลีเซอรีนเหลว เดทตอล น้ำหอม และสีผสมอาหาร กวนจนเป็นเนื้อเดียวกัน
3. หลังจากนั้นตักใส่แม่พิมพ์ที่เตรียมไว้
4. ทิ้งไว้ให้เวลาผ่านไปประมาณ 15-20 นาที เมื่อสบู่แข็งตัวก็สามารถแกะออกจากแม่พิมพ์และนำไปแพ็คใส่ในกล่องหรือใส่ในซอง เป็นอันเสร็จ

        เมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วจากนั้นก็นำสบู่ก้อนและสบู่เหลวฆ่าเชื้อไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในตำบลหนองกง เพื่อให้ประชาชนได้นำไปไว้ใช้สำหรับการชำระร่างกายหรือการล้างมือ เพื่อสู้กับภัย Covid-19

    

        การทำคลิป โครงการ U2T HACKATHON 2021 ซึ่งได้เริ่มวางแผนและเริ่มถ่ายทำเมื่อวันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยสมาชิกในกลุ่มก็จะประกอบไปด้วย กลุ่มนักศึกษา 4 คน กลุ่มประชาชน 1 คน และกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ 2 คน และได้ตั้งชื่อทีมว่า D.D.F ได้เลือกหัวข้อประเด็นในการพัฒนา คือ Circular Economy 

ซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหา คือ
1. อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาการพัฒนาสัมมาชีพ เรื่อง วัสดุอินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการการแปรรูปปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ
1. ด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากรายได้หลัก
2. ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนในชุมชได้หันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดแทนการใช้สารเคมี

        ทั้งนี้ ก็เพื่อการพัฒนาเสริมสร้างทักษะในการสร้างอาชีพในชุมชนและจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด

        และเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลซึ่งได้เก็บข้อมูลในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1. ที่พักอาศัย 2. ศาสนสถาน 3. โรงเรียน 4. ตลาด กลุ่มนักศึกษาได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่ของบ้านหนองกงหมู่ที่ 1 และบ้านโคกพัฒนาหมู่ที่ 2 เนื่องด้วยจากสถานการณ์โรค Covid-19 การลงพื้นที่จึงค่อนข้างมีอุปสรรคในการทำงาน ข้าพเจ้ากลุ่มนักศึกษาจึงได้เข้าไปขอข้อมูลกับผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่บ้านตามที่ได้รับมอบหมายแทนการลงพื้นที่ในแต่ละบ้าน

        สรุปผลของการปฏิบัติงานประจำเดือนนี้ ได้รับประสบการณ์ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านการพัฒนาทักษะความคิดในการแก้ไขปัญหา เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาในชุมชนจากการเข้าแข่งขัน โครงการ U2T HACKATHON 2021 และการอบรมการทำสบู่ก้อนและสบู่เหลวซึ่งได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้ได้มีองค์ความรู้เพิ่มขึ้น ทั้งยังสามารถนำไปเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้มาให้แก่คนอื่นได้อีกด้วย รวมทั้ง การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1. ที่พักอาศัย 2. ศาสนสถาน 3. โรงเรียน 4. ตลาด จะมีปัญหาเรื่องโรค Covid-19 แต่ข้าพเจ้าก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยดี จึงทำให้การปฏิบัติงานในเดือนนี้ผ่านสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

 

อื่นๆ

เมนู