ข้าพเจ้านายนราชัย ขวัญสุข นักศึกษา
ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: HS01 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด
ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 

        ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมผู้ปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ได้เข้าร่วม “พิธียกเสาเอก-เสาโท” ในวันที่ 22 มีนาคม  2564 ณ ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และได้นำเสนอการสรุปผลการปฏิบัติงานตลอดเวลาที่ผ่านมา 2 เดือนในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน วันที่ 7 เมษายน  2564 ณ ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้น 2 ในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้มีอาจารย์ประจำหลักสูตร ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของตำบลอื่น ๆ ในอำเภอนางรองเข้าร่วมด้วย ดังนี้

        เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วม “พิธียกเสาเอก-เสาโท” ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง ณ บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย์ เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวงและเจ้าคณะตำบลหนองกง ประธานฝ่ายฆราวาส นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง ประธานยกเสาเอก ดร.สนธยา ไกรรณภูมิ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ประธานยกเสาโท นายวุฒินันท์ ประสงค์ทรัพย์ นายก อบต. เย้ยปราสาท และผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของอำเภอนางรอง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ในการเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจเป็นอย่างมาก ได้บุญจากการเข้าร่วมพิธีครั้งนี้ และการยกเสาเอก-เสาโทนี้ เพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอนางรอง ซึ่งต่อไปจะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ชุมชน แก่อำเภอนางรองเองที่ได้จัดทำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนี้ขึ้นมา การเข้าร่วมพิธีครั้งนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้ร่วมกันยกเสาลงหลุมทั้งหมดทุกเสาและได้ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ด้วย

        เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วม การนำเสนอและสรุปผลงานการปฏิบัติงานตลอดการทำงาน 2 เดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้น 2 ในการนำเสนอในครั้งนี้เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลการปฎิบัติงานแบบฟอร์ม 01 เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งได้นำเสนอเกี่ยวกับปัญหาที่พบในการเก็บข้อมูล จากการเก็บข้อมูลจะพบว่าส่วนมากเป็นเรื่องของความยากจนของประชาชนที่ต้องการมีอาชีพเสริมและในเรื่องของความรู้และกลุ่มเสี่ยงที่มากที่สุดในเรื่องของโรคระบาดโควิด-19 พบว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่ยังไม่ค่อยทราบถึงลักษณะอาการของโรคระบาดโควิด-19 นี้ดีพอ โดยทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้อธิบายถึงลักษณะอาการให้ผู้สูงอายุ ได้ทราบแล้ว โดยการนำเสนองานในส่วนของกลุ่มนักศึกษามีดังนี้

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
1.ผู้คนส่วนมากไม่ค่อยอยู่บ้านให้เก็บข้อมูล
2.ชาวบ้านยังคิดว่าเรายังไม่น่าเชื่อถือในการให้ข้อมูล
3.ภาษาในการสื่อสารที่ทำให้อาจเกิดความไม่เข้าใจได้
4.การเดินทางไปลงพื้นที่ปฏิบัติงานเนื่องจากพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ค่อนข้างไกลสำหรับกลุ่มนักศึกษา
5.การลงเวลาในการทำงานไม่ต่อเนื่องซึ่งจะทำให้เกิดการลืมในการลงเวลาปฏิบัติงาน

จุดเด่นของแต่ละหมู่บ้าน
1.บ้านหนองกง หมู่ที่ 1

– มีโรงทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
– มีพื้นที่เพาะปลูกผัก มีสระน้ำซึ่งขอบสระเป็นพื้นที่เพราะปลูกผักของชาวบ้าน
2.บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 2
– การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
– มีสวนผักแบบเศรษฐกิจพอเพียง
3.บ้านตาตึ๊ด หมู่ที่ 5
– มีการสานตะกร้าขาย
– เผาถ่านขาย

ปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน
1.บ้านหนองกง หมู่ที่ 1

– ขาดรายได้เสริม
– ความสามัคคีในชุมชน
– ยาเสพติด
– การส่งเสียงดังในชุมชน การพนันไก่ชน
– ปัญหาความยากจนของคนในหมู่บ้าน
– ขาดการศึกษา การศึกษาไม่ถึงเกณฑ์การศึกษาขั้นต่ำ
2.บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 2
– ขาดรายได้เสริม
– ขาดการศึกษา การศึกษาไม่ถึงเกณฑ์การศึกษาขั้นต่ำ
– ปัญหาความยากจนของคนในหมู่บ้าน
3.บ้านตาตึ๊ด หมู่ที่ 5
– ขาดรายได้เสริม
– เสียงดังจากท่อรถยนต์ รถจักรยายนต์
– แสงสว่างในชุมชนไม่เพียงพอ
– ปัญหาความยากจนของคนในหมู่บ้าน

ความต้องการของคนในหมู่บ้าน
1.บ้านหนองกง หมู่ที่ 1

– ต้องการให้มีอาชีพเสริม
– ให้มีการผลิดปุ๋ยหมักชีวภาพส่งออกขายนอกพื้นที่
– ต้องการความรู้ในการทำการเกษตรเพิ่มขึ้นและการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ
– ให้มีแหล่งส่งออกในการขายพืชผักของคนในชุมชน
2.บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 2
– ต้องการให้มีอาชีพเสริม
– มีการเพาะเลี้ยงหนอนไหมเพิ่มมากขึ้นเพื่อทำเป็นอาชีพหลัก
– จัดหาให้หมู่บ้านนั้นมีสินค้าโอท็อปเป็นของหมู่บ้านตัวเอง
– ทอผ้าไหมส่งออกขาย
3.บ้านตาตึ๊ด หมู่ที่ 5
– ต้องการเพิ่มหลอดไฟ เพิ่มแสงสว่างในหมู่บ้าน –ต้องการให้มีอาชีพเสริม
– จับกลุ่มกันสานตะกร้าออกขาย
– จัดหาให้หมู่บ้านนั้นมีสินค้าโอท็อปเป็นของหมู่บ้านตัวเอง

ข้อเสนอแนะที่จะใช้ในการทำงาน
1.มีแบบฟอร์มมอบให้ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อสะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน

2.ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานนั้นอยากให้มีการทำบัตรประจำตัวให้ผู้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในการปฏิบัติงาน
3.การลงพื้นที่ปฏิบัติงานทุกครั้งต้องมีการถ่ายรูปภาพและคลิปวิดีโอเพื่อใช้ในการอ้างอิงในการปฏิบัติงานและเมื่อสิ้นสุดในการปฏิบัติงานแต่ละครั้งให้ส่งให้แอดมินของตำบลในทันที
(ข้อแนะนำ ควรถ่ายรูปและคลิปวิดีโอเป็นแนวนอน)

สิ่งที่ได้จากการทำงาน
1.การพูดคุยกับผู้ใหญ่ การวางตัว

2.การรู้จักการสังเกตุวิธีการทำงานมากขึ้น
3.ได้เรียนรู้วิธีการเก็บข้อมูลในการลงพื้นที่
4.การทำความรู้จักผู้คน การเข้าสังคม
5.เห็นปัญหาที่ได้จากการสำรวจข้อมูล
6.การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถ้าเกิดปัญหากะทันหัน
7.การทำงานเป็นทีม

        สรุปผลการปฏิบัติงานในการเข้าร่วมงาน “พิธียกเสาเอก-เสาโท” และการนำเสนอการสรุปผลการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงาน 2 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งตัวข้าพเจ้าเองนั้นมีส่วนในการทำงานในการช่วยเหลืองานพิธีต่าง ๆ การนำเสนอและสรุปผลงาน ทั้งเป็นแอดมินของตำบลหนองกงในการตัดต่อวิดีโอของส่วนรวม ในการทำงานประจำเดือนเมษายน 2564 ครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงและผ่านไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู