ข้าพเจ้า นายนวภัทร์  กลอนดอน ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ HS01 – ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จะมารายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม โดยการปฏิบัติงานของเดือนที่ผ่านมานั้น ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่อาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานประจำตำบลได้มอบหมายได้ให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมในการทำกิจกรรมหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมการอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด จากตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์,  การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม,  การเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญผ้าป่า – ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ “ยักษ์ จับ โจน”

      ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงการปฏิบัติงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในรายงานผลการปฏิบัติงานของเดือน พฤษภาคม ที่ข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วม อย่างละเอียด ดังต่อไปนี้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 กลุ่มผู้ปฏิบัติกลุ่ม HS01 – ตำบลหนองกง และตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมการอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ณ ห้องประชุมชัยณารักษ์กุล อาคาร 6 ชั้น 2 โดยก่อนเริ่มการอบรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม ได้ให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติงานในตำบลหนองกง และตำบลหนองยายพิมพ์ และได้รับเกียรติจาก ผู้ใหญ่บ้านฉะไมพร แผ้วพลสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านหนองเสม็ด ตำบลหนองยายพิมพ์ เป็นผู้บรรยายการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด โดยผู้ใหญ่ได้บรรยายประวัติความเป็นมาของการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด และสูตรการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ของตำบลหนองยายพิมพ์ โดยสูตรของปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดของตำบลหนองยายพิมพ์ ได้รับการพัฒนาสูตรจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีจำนวน 2 สูตร  คือ 1. สูตรเร่งการเจริญเติบโต 2. สูตรเพิ่มผลผลิต เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงาน HS01 – กลุ่ม บัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการเก็บข้อมูลลงในเว็บไซต์ cbd.u2t.ac.th ในหัวข้อ ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19,  แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารในท้องถิ่น,  ภูมิปัญญาท้องถิ่น,  เกษตรกรในท้องถิ่น หมู่ 6, 7, 10 และ 11   เมื่อวันที่ 12 พฤษภคม 2564 เวลา 09:00 – 15:00 น. ได้เข้าการเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญผ้าป่า – ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ “ยักษ์ จับ โจน”  โดยมีประธานกล่าวเปิดงาน ได้แก่ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, รองศาสตราจารย์มาลินี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง ได้กล่าวเปิดงานบุญผ้าป่า – ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ “ยักษ์ จับ โจน”  ก่อนการเริ่มกิจกรรม ในวันดังกล่าวได้รับฟังการบรรยายเรื่อง “กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญา แห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Word Disruption”  โดย ดร.ยักษ์ -ฯพณฯ วิวัฒน์ ศัลยกำธร เป็นผู้บรรยายในหัวข้อดังกล่าว จากนั้นได้รับการฟังบรรยายเรื่อง “กสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา : ทางเลือกและทางรอดในโลกยุค Viral Disruption”   โดย คุณโจน จันได เป็นผู้บรรยายในหัวข้อดังกล่าว

      ในการปฏิบัติงานเดือน พฤษภาคม ที่ผ่านนั้นข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง ได้เข้าร่วมกิจกรรม งานที่ได้รับมอบหมายในเดือน พฤษภาคม ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ อาจจะเกิดข้อผิดพลาดข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติพร้อมที่จะน้อมรับข้อตำหนิของอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน จะนำข้อตำหนิ ข้อบกพร่องมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของการผลิตปุ๋ยชีวิภาพอัดเม็ด ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ของตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้การลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูเพิ่มเติมนั้น ทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงจำนวนผู้ที่ย้ายกลับมาอาศัยที่บ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19,  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในตำบลหนองกง, สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลหนองกง, จำนวนร้านอาหารในตำบลหนองกง, เกษตรกรในท้องถิ่น หมู่ 6, 7, 10 และ 11 และสุดท้ายนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญผ้าป่า – ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ “ยักษ์ จับ โจน”  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยักษ์ – ฯพณฯ วิวัฒน์ ศัลยกำธร และคุณโจน จันได เป็นผู้บรรยาย

 

อื่นๆ

เมนู