ข้าพเจ้า นายนวภัทร์  กลอนดอน ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ HS01 – ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จะมารายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน โดยการปฏิบัติงานของเดือนที่ผ่านมานั้น ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่อาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานประจำตำบลได้มอบหมายได้ให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมในการทำกิจกรรมหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การลงพื้นที่จัดเตรียมงานโครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, การทำปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด, การรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 ให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ในตำบลหนองกง และการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในตำบลหนองกง

      ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในรายงานผลการปฏิบัติงานของเดือน มิถุนายน ที่ข้าพเจ้าและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วม อย่างละเอียด ดังต่อไปนี้ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มประชาชน HS01 – ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมจัดเตรียมงานโครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยกิจกรรมที่ทำ คือ การเตรียมพื้นที่บริเวณงาน และการขูดหลุมเพื่อเตรียมการปลูกต้นไม้ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564  ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. กลุ่มผู้ปฏิบัติกลุ่ม HS01 – ตำบลหนองกง และตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมการอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ณ โรงผลิตปุ๋ย ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยส่วนผสมของปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดนั้น มีส่วนผสม คือ มูลสัตว์ที่แห้งแล้ว, ฟอสเฟส และยูเรีย เป็นส่วนประกอบหลักของปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด โดยมีขั้นตอนในการทำดังนี้ นำส่วนผสมทั้ง 3 อย่างมาผสมให้เข้ากัน จากนั้นรดน้ำให้ชุ่มเมื่อส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันและรดน้ำให้ชุ่ม จากนั้นทำให้เป็นกองแล้วนำผ้ายางมาคลุมปุ๋ยหมักทิ้งไว้ 3 วัน เพื่อฆ่าไข่พยาธิแล้วกลับกรองปุ๋ย หมักทิ้ง 24 วันจากนั้นทำการกลับกรองปุ๋ยทุก ๆ 7 วันแล้วกลับกรองจนครบ 24 วัน เมื่อครบ 24 วันแล้วนำปุ๋ยที่หมักไว้ไปตีให้ร่วนซุย แล้วนำมาอัดเม็ดบรรจุลงถุงเพื่อจัดจำหน่าย เมื่อเวลา 13.00 น. ได้ลงพื้นที่ตำบลหนองกง ในการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโรคอุบัติใหม่ โควิด-19 ให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ในตำบลหนองกง ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบหมายให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ร่วมกันรณรงค์ให้กับประชาชนในชุมชนเข้ารับการฉีดซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เมื่อวันที่ 5 และ 12 มิถุนายน 2564 กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ HS01 – ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการเก็บข้อมูลลงในเว็บไซต์ cbd.u2t.ac.th ในหัวข้อ เกษตรกรในท้องที่ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

      การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าในเดือน มิถุนายน ที่ผ่านนั้นข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ งานที่ได้รับมอบหมายในเดือน มิถุนายน ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ อาจเกิดข้อผิดพลาดไปไม่มากก็น้อยข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติพร้อมที่จะน้อมรับข้อตำหนิ และข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน จะนำข้อตำหนิ ข้อบกพร่องมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดเตรียมงานโครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังได้ลงมือทำการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดของตำบลหนองยายพิมพ์ ทุกขั้นตอน การลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนั้นยังได้ทราบข้อมูลของเกษตรกรในท้องที่ของตำบลหนองกง ว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใดภายในตำบลหนองกง สุดท้ายนี้ยังมีส่วนร่วมและการให้ข้อมูลของโรคโควิดและข้อมูลวัคซีนการป้องกันโรคโควิด-19 โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือในการรณรงค์ในครั้งนี้ กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานบัณฑิตจบใหม่เป็นอย่างสูง

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู