ข้าพเข้า นายนวภัทร์ กลอนดอน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม HS01 – ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม ตามรายละเอียดด้านล่าง

วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2564  ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ทุกท่าน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานทำการสำรวจ แบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases) ตามที่ได้รับมอบหมายให้ทำการสำรวจ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2564 เข้ารับการพัฒนาทักษะผ่านระบบ e-Learning ทางด้านภาษาอังกฤษ รหัสวิชา BRU001  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน พัฒนารายวิชาโดย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 24 ชั่วโมงการเรียนรู้ ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และเข้าใจ หลักการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้าน การพูด การอ่าน การเขียน และหลักสูตรทำให้เข้าได้ง่าย เวลาเข้าเรียนจึงทำให้รู้เพลิดเพลินในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 น. กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ตำบลหนองกงและประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองกง ได้เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 1 ตำบลหนองกง ซึ่งเป็นโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายประทวน ดำเสนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 เป็นวิทยากรในการอบรมในการทำปุ๋ยชีวภาพ

วันที่ 1 ถึง วันที่ 5 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ทุกท่าน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานทำการสำรวจ แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน, แบบฟอร์ม 02  แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และแบบสำรวจชุดที่ 1 สำหรับที่พักอาศัย แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (Emerging infectious diseases)

วันที่ 6 ถึง 8 มีนาคม 2564 เข้ารับการพัฒนาทักษะผ่านระบบ e-Learning ทางด้านดิจิทัล รหัสวิชา CMU010 การรู้เท่าทันสื่อ | Media Literacy พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ ทำให้ข้าพเจ้านั้น ได้เรียนรู้ในหลักการวิเคราะห์สื่อวิเคราะห์และประเมินเนื้อหาและการนำเสนอของสื่อประเภทต่างๆ และ ผลกระทบของสื่อต่อปัจเจกบุคคลและสังคม การสร้างและส่งเสริมสังคมรู้เท่าทันสื่อ

วันที่ 9  ถึง วันที่ 11 มีนาคม 2564 เข้ารับการพัฒนาทักษะผ่านระบบ e-Learning ทางด้านดิจิทัล รหัสวิชา CMU011 การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ | IT Literacy พัฒนารายวิชาโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ ทำให้ข้าพเจ้านั้น มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint และทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint  ข้าพเจ้าจะนำความรู้พื้นฐานนี้ไปใช้ประกอบการทำงาน

 

   

 

 

อื่นๆ

เมนู