ข้าพเจ้า นายนวภัทร์  กลอนดอน ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ HS01 – ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จะมารายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม  โดยการปฏิบัติงานของเดือนที่ผ่านมานั้น ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่อาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานประจำตำบลได้มอบหมายได้ให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมในการทำกิจกรรมหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 15:00 น. โดยประมาณ ผู้ปฏิบัติงานตำบลนองกง และตำบลหนองยายพิมพ์  เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ฟังการชี้แจงการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม โดย อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลการปฏิบัติงานในครั้งนี้ โดยให้คณะทำงานตำบลหนองกง และตำบลหนองยายพิมพ์ ทำการเก็บแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมหรือ SROI ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T)

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09:30 น. กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองกง ได้ประชุมชี้แจง และแบ่งหัวข้อของแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมหรือ SROI ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) เมื่อแบ่งหัวข้อการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว กลุ่มบัณฑิตจึงได้ลงปฏิบัติหน้าที่ทำแบบสอบถามตามที่ได้รับมอบหมาย ในส่วนของแบบสอบถามที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำแบบสอบถามในหัวข้อ ผู้แทนตำบล โดยข้าพเจ้าได้ทำการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง ข้าพเจ้าต้องขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความร่วมมือให้การตอบแบบสอบถามของข้าพเจ้า ณ ที่นี้ด้วย หากข้าพเจาผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 08:00 น. กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ตำบลหนองกง ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมอาคาร 25  ชั้น 2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้โดยก่อนเริ่มการอบม รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม ได้เปิดงาน และให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติงานในตำบลหนองกง โดยในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 3 ท่าน คือ  ดร. เมษยา  บุญสีลา บรรยายในหัวข้อการจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพ, อาจารย์วงจันทร์  พูลเพิ่ม บรรยายในหัวข้อ นักเล่าเรื่อง และสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ประจำตำบล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนิท พาราษฎร์ บรรยายในหัวข้อ การส่งเสริมอาชีพและตลาดออนไลน์

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 กลุ่มบัณฑิต และกลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง ได้เข้าร่วม “เสวานาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล : ทางเลือกและทางรอดในยุค New Normal” ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรม เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง, นายสมชิด ไชยชาติ พัฒนาชุมชนชำนาญการอำเภอนางรอง, นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง อดีตนายกองค์การบิหารส่วนตำบลหนองโสน, อาจารย์ดนัย สุริยะวงศ์ศรี นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ, นางดนุลดา ธรรมนิยม สารวัตรกำนัน และรองศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ โดยมีผู้ดำเนินการเสวนา คือ อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ รองคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากครัวเรือนต้นแบบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 

     การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานในเดือน ตุลาคม ที่ผ่านนั้นข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ งานที่ได้รับมอบหมายในเดือน ตุลาคม โดยการพิมพ์  เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ฟังการชี้แจงการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม, ประชุมชี้แจง และแบ่งหัวข้อของแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมหรือ SROI ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1, เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ, เข้าร่วม “เสวานาเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล : ทางเลือกและทางรอดในยุค New Normal” ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรอง ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ อาจเกิดข้อผิดพลาดไปไม่มากก็น้อยข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติพร้อมที่จะน้อมรับข้อตำหนิ และข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าจะนำข้อตำหนิ ข้อบกพร่องมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

คำสำคัญ : ประชุมออนไลน์, แบบสอบถาม, อบรมเชิงปฏิบัติการ, โคกหนองนาโมเดล 

 

   

อื่นๆ

เมนู