ข้าพเจ้า นายนวภัทร์  กลอนดอน ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ HS01 – ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จะมารายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน  โดยการปฏิบัติงานของเดือนที่ผ่านมานั้น ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่อาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานประจำตำบลได้มอบหมายได้ให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมในการทำกิจกรรมหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์ จตุภาคีสี่ประสาน สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ,การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน ,การลงพื้นที่เก็บข้อมูลลงระบบ cbd.2ut.ac.th และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหาด้านภูมิปัญญาของ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

      เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลหนองกง อำเภอนาวรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดเสวนาออนไลน์ จตุภาคีสี่ประสาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ มาลินี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิด อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายพันธกิจชุมชนสัมพันธ์และภูมิทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนาออนไลน์ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติวิทยากรผู้ร่วมการเสวนาออนไลน์ในครั้งนี้ คือ นายคำเดื่อง  ภาษี ประธานกลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ ,รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท เนืองเฉลิม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,นายณัชอิสร์  ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ ,นายสุพจน์  สวัสดิ์พุทรา นายกเทศมนตรีเทศบาลอิสาณ ,รองศาสตราจารย์ ดร. อัครพนท์  เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

      เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน HS01-ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมการชี้แจงการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน โดยผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ในการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในครั้งนี้ อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ อาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานประจำตำบล เป็นผู้ชี้แจงในการปฏิบัติงานในครั้ง โดยให้ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลเก็บรวบรวมข้อมูลเกษตรกรในพื้นที่เพิ่มเติมโดยการเก็บข้อมูลเข้าระบบ cbd.2ut.ac.th และมอบหมายให้กลุ่มบัณฑิตลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหาด้านภูมิปัญญาของ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

      เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มบัณฑิต HS01-ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมประชุมชี้แจงและแบ่งภาระงานในกับสมาชิกในกลุ่ม จากนั้นได้ลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเพื่อดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหาด้านภูมิปัญญาของ ตำบลหนองกง และลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลเกษตรกรเพิ่มเติม ลงในระบบ cbd.2ut.ac.th

      การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานในเดือน พฤศจิกายน ที่ผ่านนั้นข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ งานที่ได้รับมอบหมายในเดือน พฤศจิกายน โดยการเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์ จตุภาคีสี่ประสาน สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ,การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน ,การลงพื้นที่เก็บข้อมูลลงระบบ cbd.2ut.ac.th และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหาด้านภูมิปัญญาของ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ อาจเกิดข้อผิดพลาดไปไม่มากก็น้อยข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติพร้อมที่จะน้อมรับข้อตำหนิ และข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าจะนำข้อตำหนิ ข้อบกพร่องมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

คำสำคัญ เสวนาออนไลน์ ,การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน ,ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และภูมิปัญญา

อื่นๆ

เมนู