ข้าพเจ้านางสาวนิภาพร นกเอี้ยง ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) กลุ่มประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรีรัมย์ ในเดือนเมษายนได้มีการปฏิบัติงาน 3 งาน 1.ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 2.นำเสนอผลการปฏิบัติงานของเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 3.ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามปุ๋ยชีวภาพ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
      เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2564 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการดำเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เข้าร่วมทำพิธียกเสาเอก-เสาโท และร่วมกันทำบุญ ณ พื้นที่บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย์ เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวงและเจ้าคณะตำบลหนองกง ประธานฝ่ายฆราวาส นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง ประธานยกเสาเอก ดร.สนธยา ไกรรณภูมิ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ประธานยกเสาโท นายวุฒินันท์ ประสงค์ทรัพย์ และผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ของอำเภอนางรอง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ได้ดำเนินการออกแบบแปลนใหม่ตามขนาดพื้นที่และสภาพภูมิสังคมและกำหนดแนวเขต ตำแหน่งบ่อน้ำ พื้นที่นา พื้นที่โคก โดยยึดตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้ชาวบ้านได้ความรู้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประวันได้ เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 นำเสนอและสรุปผลงานการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้น 2 ในการนำเสนอในครั้งนี้เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตลอดการทำงาน 2 เดือนที่ผ่านมา จากการนำเสนองานได้ทราบถึงข้อมูลที่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลที่หลากหลาย ได้ทราบถึงปัญหาต่างๆของการปฏิบัติงาน และการนำเสนองานได้รับความคิดเห็นจากจากคณะอาจารย์ ถึงข้อผิดพลาดในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้ไปปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 ได้ทำการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามเรื่องปุ๋ยชีวภาพที่บ้านหนองตาไก้น้อย หมู่ 4 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากการลงพื้นที่ในช่วงนั้นมีเรื่องของโรคระบาดโควิด-19 ทางผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งกับทางคณะทำงานว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจึงไม่อยากให้พบปะในช่วงนี้ ทำให้เก็บข้อมูลได้ไม่มากแต่เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นจะทำการเก็บแบบสอบถามอีกครั้ง

    สรุปผลการปฏิบัติงานพิธียกเสาเอก-เสาโท การนำเสนอการสรุปผลการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงาน 2 เดือนที่ผ่านมา และการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม เป็นการปฏิบัติงานในเดือนเมษายนมีส่วนในการทำงานในการช่วยเหลืองานพิธีต่าง ๆ การนำเสนอและลงพื้นที่ มีงานบางส่วนที่ต้องติดตามและปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และนำส่วนที่ผิดพลาดไปแก้ไขปรับปรุงในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป

อื่นๆ

เมนู