1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
  4. HS01 การรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา การอบรมทำปุ๋ยหมัก การรณรงค์การฉีดวัคซีน และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

HS01 การรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา การอบรมทำปุ๋ยหมัก การรณรงค์การฉีดวัคซีน และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวนิภาพร นกเอี้ยง ประเภทบัณทิต ตำบลหนองกง หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ช่วงเช้าลงพื้นที่อบรมการทำปุ๋ยหมัก ณ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงบ่ายลงพื้นที่รณรงค์การฉีดวัคซีน Covid-19  และลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. เข้าร่วมโครงการรวมใจปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา ณ โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีกลุ่มประชาชนและกลุ่มบัณฑิตได้เข้าร่วมขุดหลุมเพื่อเตรียมพื้นที่ในการปลูกป่า และวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เป็นกลุ่มนักศึกษาเข้าร่วม โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ปลูกป่าสร้างคุณค่าสู่แผ่นดิน เสวนาปลูกป่าชุมชน โดยเครือข่ายปราชญ์บุรีรัมย์และส่วนราชการ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. ได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำปุ๋ยหมัก ณ โรงปุ๋ยอัดเม็ดบ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ปฏิบัติงานของ 2 ตำบล คือ ตำบลหนองกงและตำบลหนองยายพิมพ์ โดยมี นางสาวฉะไมพร แผ้วพลสง ผู้ใหญ่บ้านหนองยายพิมพ์ เป็นผู้ให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมัก มีการอธิบายถึงวัตถุดิบ และขั้นตอนการทำปุ๋ย มีการใช้วัตถุดิบ ดังนี้ มูลสัตว์ 500 กิโลกรัม ฟอสเฟต 5 กิโลกรัม ยูเรีย 1 กิโลกรัม และน้ำเปล่า ขั้นตอนการทำมี ดังนี้ 1. นำวัตถุดิบมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันจนจับตัวเป็นก้อนหลังจากนั้นทำเป็นกอง 2. นำผ้าใบมาคลุมไว้อีก 3 วัน เพื่อที่จะให้ทำปฏิกิริยาฆ่าพวกไข่พยาธิ และอีก 7 วัน กลับกองปุ๋ยหมักจนครบ 24 วัน ( ถ้าไม่กลับกองจะทำให้อุณหภูมิสูงเกินไป ซึ่งจะไปทำลายสารอาหารได้ ) 3. ครบ 24 วัน นำปุ๋ยที่ได้ไปตีให้เป็นปุ๋ยร่วน เพื่อที่จะอัดเม็ด 4. หลังจากอัดเม็ดจะนำไปตากแดดให้แห้ง 5. นำไปบรรจุใส่ถุงเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายหรือเอาไปใช้ประโยชน์ได้ หลังจากการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำปุ๋ยหมัก เวลา 13.00 น. ได้มีกิจกรรมการรณรงค์การฉีดวัคซีน  Covid-19 ในพื้นที่ตำบลหนองกง โดยมีการแจกหน้ากากอนามัย แจกแอลกอฮอล์ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ และเป็นกระบอกเสียงให้ชาวบ้านออกมาฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ได้รับหมอบหมายลงพื้นที่ปฏิบัติงานในหมู่ที่ หมู่ 6, 7, 10, 11 เก็บข้อมูลในหัวข้อ เกษตรกรในท้องที่ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกษตรกรในท้องที่ตำบลหนองกง ในทีมได้แบ่งงานกันรับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดและให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู