ข้าพเจ้านางสาวนิภาพร นกเอี้ยง ประเภทบัณทิต ตำบลหนองกง หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 และ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ได้ร่วมกิจกรรมทำสบู่เหลวสบู่ก้อนล้างมือเเจกจ่ายให้พี่น้องชาวบ้านเพื่อป้องกันโควิด-19 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสร้างรากเเก้วให้ประเทศ ( U2T ) ) วันที่ 27-29 มิถุนายน 2564 ทำรายงานสถานภาพตำบล (Tambon Profile) และวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ( Emerging infectious diseases )   ณ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 และ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมทำสบู่เหลวสบู่ก้อน เพื่อเเจกจ่ายให้พี่น้องชาวบ้านป้องกันโควิด-19 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสร้างรากเเก้วให้ประเทศ ( U2T ) ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยในกิจกรรมมีการทำสบู่ 2 สูตร ได้แก่ สบู่ก้อนฆ่าเชื้อ และสบู่เหลวฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อของเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ และการทำสบู่เหลวล้างมือฆ่าเชื้อโรคเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยทำขึ้นเองโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินกับการซื้อสบู่เหลวล้างมือฆ่าเชื้อโรค ทั้งนี้ยังสามารถทำไปแจกจ่ายให้แก่ครัวเรือน และสิ่งสำคัญยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้เรียนรู้และรู้จักวิธีการทำสบู่เหลวล้างมือฆ่าเชื้อโรคอีกด้วย กลุ่มบัณฑิตได้รับผิดชอบการแจกสบู่จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 11 ให้แก่ครัวเรือน หน่วยงานราชการต่าง  โรงเรียน รวมถึงสถานที่สาธารณะ ชุมชน ต้องมีสบู่เหลวล้างมือฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคและหลังจากการทำสบู่ช่วงบ่ายมีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อของเชื้อโรค

วันที่ 27-29 มิถุนายน 2564 ทำรายงานสถานภาพตำบล ( Tambon Profile ) ในเดือนมิถุนายน 2564 โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วและข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน

วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ( Emerging infectious diseases ) ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่ที่ 7 บ้านโคกศรีพัฒนา โดยมีแบบสำรวจข้อมูลจำนวน 4 ชุด คือ แบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย, แบบสำรวจสำหรับตลาด,  แบบสำรวจสำหรับศาสนสถาน และแบบสำรวจสำหรับโรงเรียน  โดยแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่นั้นแบ่งออกเป็นเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม  โดยในวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2564 ได้ลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจสำหรับที่พักอาศัย ซึ่งเกี่ยวกับการประเมินตนเอง และครัวเรือน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

จากการลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมทำสบู่ และสำรวจเพื่อการเฝ้าระวังการเเพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ของตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าที่ผ่านนั้นข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานตำบลหนองกง ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และได้ทำงานที่รับมอบหมายได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู