นายปวริศร  สุขเกษม นักศึกษา

ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตรHS01 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด
ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

       ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนักศึกษาได้เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ (Google meet) ร่วมกับกลุ่มงานประชาชน  กลุ่มงานบัณฑิตจบใหม่และอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยประชุมร่วมทั้ง 2 ตำบล ได้แก่ กลุ่มตำบลหนองกงและกลุ่มตำบลหนองยายพิมพ์ เพื่อแจ้งรายละเอียดและมอบหมายงานให้กับกลุ่มงานต่าง ๆ ผู้ปฎิบัติงานทุกคนได้ทำแบบสอบถามและบางกลุ่มก็ได้รับมอบหมายไปลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจาก ผู้นำชุมชน ร้านค้าในชุมชน วัด โรงเรียน หน่วยงานอบต. และอาจารย์ผู้ดูแลโครงการเป็นต้น

 

       ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มงานประชาชน กลุ่มบัณฑิตจบใหม่และตัวแทนจากชุมชน ในหัวข้อการพัฒนาเสริมสร้างทักษะในการสร้างอาชีพในชุมชนและการทำตลาดส่งออก ณ ห้องประชุมมนุษย์สังคมวัฒนา อาคาร 25 ชั้น 2 เวลา 08.00น. ถึง 16.30น. โดยการอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน ในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ การสร้างแบรนด์สินค้า การสร้างเรื่องราวให้กับสินค้าให้เกิดความน่าสนใจและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในเรื่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน ในกิจกรรมอบรมนั้นแบ่งออกเป็น 3 ช่วงโดยมีวิทยากรบรรบายให้ความรู้ในหัวข้อดังต่อไปนี้

       ในช่วงแรกบรรยายโดย อาจารย์ ดร.เมษายา บุญสีลา ในเรื่องการจัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพและการสร้างแบรนด์ โดยหลักในการสร้างกลุ่มให้ประสบความสำเร็จนั้นก็มีหลัก 5 ก เป็นองค์ประกอบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน สนับสนุนหรือส่งเสริม หลัก 5 ก มีดังนี้

    1. กลุ่มสมาชิก
    2. คณะกรรมการ
    3. กติการ
    4. กิจกรรม
    5. กองทุน

     

       ในช่วงถัดไปเป็นการบรรยายของอาจารย์ วงวันทร์  พูลเพิ่ม ในหัวข้อเรื่องนักเล่าเรื่องและสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ประจำตำบล คือการสร้างเรื่องราวให้กับผลิตภัณฑ์ให้เกิดความน่าสนใจ มีความน่าเชื่อถือ โดยมีผู้นำและชาวบ้านมาให้ความร่วมมือในการเล่าประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านหนองกง

       ในช่วงสุดท้ายเป็นเรื่อง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในเรื่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ บรรยายโดย ผศ.สนิท พาราษฎร โดยให้ความรู้ในเรื่องสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ แอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการเกษตร การเข้าถึงกลุ่มของลูกค้าและการสร้าง Facebook Page สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน

       สรุปการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ข้าพเจ้าผู้ปฎิบัติงานกลุ่มนักศึกษาได้เข้าอบรมร่วมกับกลุ่มงานอื่นๆ ในหัวข้อ หัวข้อการพัฒนาเสริมสร้างทักษะในการสร้างอาชีพในชุมชนและการทำตลาดส่งออก หลังจากการอบรมก็ได้มอบหมายให้ผู้ปฎิบัติงานทุกคนได้ช่วยกันดูแล Facebook Page และความรู้ที่ได้จากกิจกรรมอบรมนั้นจะได้นำไปเผยแพร่ให้กับชาวบ้านต่อรวมถึง Facebook Page ก็จะถูกส่งต่อให้กับชาวบ้านไปดูแลเพื่อใช้ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่อไป

คำสำคัญ : กิจกรรมอบรม, facebook page, การจัดตั้งกลุ่ม, สร้างแบรนด์

 

Tags: , , ,

อื่นๆ

เมนู