นายปวริศร  สุขเกษม นักศึกษา

ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตรHS01 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด
ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

     ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้านายปวริศร  สุขเกษม ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนักศึกษา ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เข้าอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ จตุรภาคีสี่ประสาน สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

 

    วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ จตุรภาคีสี่ประสาน สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านช่องทางออนไลน์(Zoom meeting) กับผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการคนอื่นๆ จตุรภาคีสี่ประสาน คือการขับเคลื่อนชุมชนดูแลชุมชนและพัฒนาชุมชนร่วมกัน 4 ภาคคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคมหาวิทยาลัยและภาคชุมชน

       

    โดยท่านวิทยากรบรรยายในการเสวนาออนไลน์ได้แก่ นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา (นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอิสาณ) อยู่ในส่วนของภาครัฐ นายณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย (ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์) ในส่วนภาคเอกชน รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท เนืองเฉลิม ในส่วนภาคมหาวิทยาลัย และ พ่อคําเดื่อง ภาษี (ประธานเครือข่ายปราชญ์ฯ) ในส่วนของชุมชน

    วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.-12.00 น. ข้าพเจ้าผู้ปฎิบัติงานกลุ่มนักศึกษาในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลหนองกง ได้รับมอบหมายให้เข้าอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลหนองยายพิมพ์ ณ ศาลาหมู่ 1 บ้านหนองกง ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

       ในการอบรมมีวิทยากรบรรยายคือ ผู้ช่วยนายประทวน ดำเสนาได้ให้ความรู้กระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและที่มาของการก่อตั้งกลุ่ม และมีตัวแทนจากชุมชนเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการสาธิตขั้นตอนการผลิต เป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

       จากที่ผู้ช่วยนายประทวน ดำเสนาได้ให้ข้อมูลทางชุมชนมีสูตรปุ๋ยหลักอยู่ 2 สูตรคือ สูตรปุ๋ย วว. 6-3-3 เร่งต้นและ สูตรปุ๋ยข้าว 3-6-6(เร่งดอกผล) ในการนำไปใช้มีอัตราการใช้ที่ 25 กก./ไร่ หรือสามารถปรับลดได้ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินบริเวณนั้น

         

 

 

 

       ในขั้นตอนแรกของการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดคือนำปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการหมักอาจเป็นเศษพืชสด มูลสัตว์นำมาบดให้ละเอียดจากนั้นนำไปผสมกับแม่ปุ๋ยให้เข้ากัน

สูตรเร่งต้น

  1. แม่ปุ๋ย 46-0-0 11 กก.
  2. แม่ปุ๋ย 18-46-0 7 กก.
  3. แม่ปุ๋ย 0-0-60 5 กก.
  4. ปุ๋ยอินทรีย์ 77 กก. รวม 100 กก.

สูตรเร่งดอกผล

  1. แม่ปุ๋ย 46-0-0 2 กก.
  2. แม่ปุ๋ย 18-46-0 13 กก.
  3. แม่ปุ๋ย 0-0-60 10 กก.
  4. ปุ๋ยอินทรีย์ 75 กก. รวม 100 กก.

       หลังจากที่ผสมปุ๋ยอินทรีย์และแม่ปุ๋ยเข้าด้วยกันแล้วก็พรมน้ำให้ตัวปุ๋ยจับกันเป็นก้อนเตรียมพร้อมที่จะอัดเม็ด

 

 

 

 

       เมื่อพรมน้ำเสร็จก็จะได้ปุ๋ยที่จับกันเป็นก้อนเตรียมพร้อมที่จะเข้าเครื่องอัดเม็ด หลังจากที่อัดเม็ดแล้วก็นำปุ๋ยออกตากแดดจนตัวเม็ดปุ๋ยแห้งและนำไปกรอกเข้าถุงปุ๋ยจากนั้นปิดปากถุงเป็นอันเสร็จ

       สรุปการทำงานประจำเดือนพฤศิกายน 2564 ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้จากการเสวนา จตุรภาคีสี่ประสาน สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน นำไปปรับใช้และปฏิบัติตามและพัฒนาตนตามศักยภาพของตน การอบรมผลิตปุ๋ยชีวภาพนั้นก็จะนำความรู้ทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป

คำสำคัญ : ปุ๋ยชีวภาพ,จตุรภาคีสี่ประสาน,เสวนา,พัฒนาชุมชน,การผลิตปุ๋ย

อื่นๆ

เมนู