ข้าพเจ้า นางสายพิน ลือวรรณ ประเภทประชาชน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01 ร่วมกับทีมงานกลุ่มประชาชน นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่และคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมทั้งชาวบ้านในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้เข้าร่วมพิธียกเสาเอกเสาโท ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และได้ร่วมประชุมนำเสนอผลสรุปจากการลงพื้นที่ทำงานสำรวจข้อมูล

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2564 พิธีการยกเสาเอกเสาโทเริ่มขึ้นเวลา 09:00 น. โดยมีพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรม เจ้าอาวาสวัดตาไก้พลวง เจ้าคณะตำบลหนองกง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ปลัดอาวุโสอำเภอนางรอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ดร.สนธยา ไกรรณภูมิ เป็นประธานยกเสาเอก เเละ คุณอรพิน ไกรรณภูมิ เป็นประธานยกเสาโท โดยมี นายณรงค์ฤทธิ์ เสนาสังข์ ผอ.โรงเรียนหนองยายพิมพ์ประกอบพิธีพราหมณ์ ในงานบุญครั้งนี้ มีผู้นำชุมชน เช่น กำนันบุญทัน ผู้ใหญ่จุล ปลัดกรุณา ปลัดบังอร เเละพี่น้องชาวบ้าน ตลอดถึงผู้ปฏิบัติงานในโครงการ U2T เข้าในการประกอบพิธีครั้งนี้ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกว่าน นี้ได้รับความอนุเคราะห์บริจาคที่ดินจำนวน 1ไร่เพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกว่าน จาก คุณมานพ บุญรอด และครอบครัว โดยหวังว่าต่อไปจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องและยั่งยืนของประชาชนชาวอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไปในภายภาคหน้า

วันที่ 07 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา เวลา 09:00 น. ได้ร่วมประชุมที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 25 ชั้น2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี ทีมงานกลุ่มประชาชน นักศึกษา บัณฑิตจบ ใหม่จากตำบลหนองกง และ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01เพื่อนำเสนอผลสรุปจากการลงพื้นที่ทำงานสำรวจและเก็บข้อมูลในชุมชนตามที่ได้รับมอบหมายโดยหัวข้อในการนำเสนอข้อมูลคือ 1.การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบรายงาน 2.สิ่งที่ได้จากการทำงาน 3.ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการทำงาน 4.จุดเด่นของแต่ละหมู่บ้าน 5.ความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน 6.ปัญหาของแต่ละหมู่บ้าน โดยมีการแบ่งหน้าที่กันในการนำเสนอข้อมูลกันในกลุ่มเพื่อให้ทุกคนในกลุ่มได้มีโอกาสนำเสนอผลงานอย่างทั่วถึง

วันที่ 09 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา เวลา 09:00 น.ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มประชาชนได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลแบบสอบถามปุ๋ยชีวภาพแต่เนื่องด้วยชาวบ้านมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ที่กำลังกลับมาแพร่ระบาดในขณะนี้จึงทำให้ชาวบ้านเกิดหวาดระแวงไม่กล้าออกมาให้ข้อมูลเท่าที่ควรจึงทำให้เก็บข้อมูลได้น้อยมากจึงทำการปรึกษากับคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงมีคำสั่งให้พักการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทุกคน และเมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อยู่ในภาวะที่ปลอดภัยจึงค่อยให้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลต่อไป

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสร่วมพิธีการยกเสาเอกเสาโทศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกว่าน ทำให้ได้เห็นถึงความร่วมมือและความสามัคคีของคนในชุมชนและหน่วยงานต่างๆที่ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทุกคนได้มองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนในการเข้าร่วมการนำเสนอผลงานตามหัวข้อต่างๆจากการลงสำรวจชุมชนแก่อาจารย์ประจำหลักสูตรทางกลุ่มประชาชนได้มีการแบ่งหน้าที่กันในการนำเสนอข้อมูลกันในกลุ่มเพื่อให้ทุกคนในกลุ่มได้มีโอกาสนำเสนอผลงานอย่างทั่วถึง การนำเสนอข้อมูลของกลุ่มประชาชนจึงสามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างละเอียดและลุล่วงไปด้วยดีแต่ยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องปรับปรุงในครั้งต่อไปเล็กน้อย ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มประชาชนไม่สามารถลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลแบบสอบถามปุ๋ยชีวภาพได้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อยู่ในภาวะที่เริ่มมีการระบาดอย่างต่อเนื่องอาจารย์ประจำหลักสูตรจึงมีคำสั่งให้พักการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทุกคน

  พิธีการยกเสาเอกเสาโท ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกว่าน  

นำเสนอผลสรุปจากการลงพื้นที่ทำงานสำรวจและเก็บข้อมูลในชุมชนตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลแบบสอบถามปุ๋ยชีวภาพ

 

 

อื่นๆ

เมนู