ข้าพเจ้า นาง สายพิน ลือวรรณ  ประเภทประชาชน  ตำบลหนองกง   อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานการอบรมหลักสูตรปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ดและเก็บข้อมูลในระบบมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) เดือนพฤษภาคม 2564ในพื้นที่ตำบลหนองกง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมรับฟังการอบรมหลักสูตรปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล อาคาร 6 ชั้น 2 รักษ์กูล มหาวิทยาลัยราชภัฎบุุรีรัมย์ โดยมี นางสาวฉะไมพร แผ้วพลสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ดและได้เล่าประสบการณ์ในการลองผิดลองถูกเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักหมักชีวภาพอัดเม็ดในช่วงที่เริ่มต้น ซึ่งต่อมาการทำปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดอย่างถูกวิธี เพื่อที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายในการทำการเกษตรอินทรีย์และยังเป็นการส่งเสริมด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชนเพราะสามารถจะจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดนี้ในท้องตลาดได้  เมื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ดแล้วทางชุมชนได้จำหน่ายให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจกระสอบละ 50 กิโลกรัม ซึ่งขายในราคา 400 บาทเท่านั้นถ้าเปรียบเทียบราคาแล้วจะถูกกว่าปุ๋ยเคมีในท้องตลาดกระสอบละ 300-450 บาท ทำให้ต้นทุนในการใช้จ่ายค่าปุ๋ยลดลงไปได้มากส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนในการทำการเกษตรน้อยลงและมีผลกำไรเพิ่มขึ้นกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีและยังทำให้สภาพดินดีขึ้นในระยะยาว  หลังจากรับฟังการการอบรมหลักสูตรปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ดจบแล้วทางอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายงานให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มในหัวข้อดังต่อไปนี้คือ 1. พืชในท้องถิ่น  2. สัตว์ในท้องถิ่น  3. เกษตรในท้องถิ่น  ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในหัวข้อพืชในท้องถิ่น

วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและกลุ่มประชาชนลงพื้นที่เก็บข้อมูลใน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเก็บข้อมูลจากประชากรได้แค่บางคนเนื่องจากได้ติดสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดบุรีรัมย์ และตามประกาศของจังหวัดบุรีรัมย์ คือ ให้ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เป็นเวลา 14 วัน ทางอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีคำสั่งให้งดลงพื้นที่ชั่วคราวก่อน จากที่ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพืชในท้องถิ่นไปบ้างแล้ว มีดังนี้ มะม่วง ส้มโอ กล้วยหอมทอง กล้วยน้ำว้า มะละกอ มะนาว มะพร้าว ขนุน ชะอม ใบเตยหอม ตะบองเพชร ม่อนไหม ดาวกระจาย  ฯลฯ  เกษตรกรในท้องถิ่น ส่วนใหญ่ทำนา  ทำสวน  ทำไร่

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 พิธีทอดผ้าป่า “ปาฐกถาชุมชนออนไลน์” เริ่มขึ้นเวลา 09:00 น. ณ “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอนางรอง” บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการทอดผ้าป่าครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดผ่านหลายช่องทางหนึ่งในนั้นก็คือ YouTube โดยให้ผู้ปฏิบัติงานทั้ง 11 ตำบล ชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางของ YouTube โดยมี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน ดร. ยักษ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “กสิกรรมธรรมชาติบนรากฐานปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค World Disruption” การบรรยายช่วงบ่าย คุณโจน จันได วิทยากรบรรยายผู้เชี่ยวชาญการสร้างบ้านดิน และ ผู้ก่อตั้งพันพรรณศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและศูนย์เมล็ดพันธุ์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “กสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา : ทางเลือกและทางรอดในโลกยุค Viral Disruption” และหลังจากการบรรยายจบทั้ง 2 ท่าน ได้เปิดโอกาสให้มีการสอบถาม จบการบรรยายและปิดงาน

 

 

อื่นๆ

เมนู